En stor del av de 250 000 som står utanför arbetsmarknaden är människor från andra länder. Centerpartiets mål är att nära hälften av dessa ska ha ett jobb under nästa mandatperiod.

Partiet vill se en riktad satsning på 50 000 nyanlända som bedöms vara ”särskilt motiverade” och har möjlighet att lära sig det svenska språket snabbt. Under ett års tid ska dessa personer läsa yrkessvenska varvat med praktik i bristyrken. För att få arbetsgivarna intresserade erbjuds en ”anordningspeng” på 18 000 kronor per person och halvår.

De nyanlända ska också få en mentor som har svensk yrkeserfarenhet och efter avklarat integrations-år får deltagarna ett kunskapscertifikat. Modellen är framtagen efter goda exempel i länder som exempelvis Tyskland och Kanada.

Partiledare Annie Lööf betonade när hon presenterade förslaget Almedalen idag att det ska handla om att jobba hårt. Aktiviteterna ska vara på minst 50 timmar i veckan.

I enlighet med tidigare förslag från centern ska de nyanlända också genomgå en obligatorisk samhällsundervisning.

– Det räcker ju inte för nyanlända att kunna det svenska språket. Det handlar också om att förstå det svenska samhället, hur det funkar, säger Annie Lööf.

Integrationsåret ska delvis finansieras av de deltagande själva, genom ett lån som ska betalas tillbaka enligt samma principer som det svenska studielånssystemet. Lånet ska också bestå av en bidragsdel.

– Om vi ska klara integrationen måste Sverige förvänta sig mer av de nyanlända som kommer hit, men de nyanlända ska också förvänta sig mer av Sverige, säger Annie Lööf. 

Integrationsåret kan påbörjas direkt när en person anländer till Sverige. Det kan alltså också vara asylsökande som antas till programmet, om de anses ha goda chanser att få uppehållstillstånd.

Totalt sett innebär satsningen en ökad kostnad för staten på 2,6 miljarder kronor, pengar som enligt Centerpartiet helt ska finansieras genom etableringslånet deltagarna tar.

Förslaget är en del av ett större paket som Centerpartiet kallar för ”århundradets arbetsmarknadsreform”. Där ingår också sänkta ingångslöner, en förändring av lagen om anställningsskydd så att kompetens ska bli viktigare vid uppsägning, och sänkta anställningskostnader genom slopade arbetsgivaravgifter.