Sex månader in på året brukar flera nya lagar träda i kraft. Här är några av dem:

• Det blir billigare att vara med i facket när skattesänkning för fackavgifter återinförs. Det blir möjligt att dra av 25 procent av årsavgiften om avgiften är minst 400 kronor om året. 

• Studiestödet till gymnasie- och högskoleelever höjs. Gymnasieelever får 200 kronor mer i månaden och studenter på högskola och universitet får 296 kronor mer. Höjning gäller från den 1 mars och betalas ut retroaktivt den 1 juli. 

• Premiepensionssystemet ska bli tryggare. Fondförvaltare måste uppfylla vissa krav för att få ingå avtal med Pensionsmyndigheten.

• Taket i sjukförsäkringen höjs. Även bostadstillägget, det särskilda bostadstillägget och garantiersättningen inom aktivitets- och sjukersättningen höjs.

• Antalet karensdagar för att få a-kassa efter arbetslöshet minskar från sju till sex dagar.

• Arbetsgivaren får ett tydligare ansvar för att få långtidssjukskrivna tillbaka i arbete. Skyldigheten gäller för anställda som varit sjukskrivna längre än 30 dagar och som antas vara borta från arbetet längre än 60 dagar. 

• Introduktionsjobb ersätter fem andra anställningsstöd (instegsjobb, särskilt anställningsstöd för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, förstärkt särskilt anställningsstöd samt två typer av traineejobb). Introduktionsjobben innebär mindre administration för arbetsgivare och kan dessutom kombineras flexibelt med utbildning. 

• Polisen får större möjlighet att inspektera arbetsplatser för att hitta personer som ska utvisas ur Sverige.