– Idéburna organisationer är viktiga aktörer i välfärdssystemet. Regeringen vill att fler idéburna organisationer ska bli utförare inom välfärden och att andelen offentligt finansierad eller subventionerad välfärdsverksamhet som bedrivs av dessa aktörer ska öka, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) i ett pressmeddelande.

Därför tillsatte regeringen i dag en utredning som ska definiera vilka som ska räknas som idéburna aktörer. Syftet är att det ska bli lättare vid sådant som bidragsgivning, lagstiftning och samverkan genom det som kallas idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP innebär enligt SKL oftast att den offentliga sektorn samverkar med en verksamhet som ägs av en idéburen organisation, till exempel med läxläsning eller aktiviteter för nyanlända.

De idéburna aktörerna i välfärden består av till exempel stiftelser och ideella föreningar som inte har ett vinstsyfte och som ofta har en särskild värdegrund i botten, ibland religiös och ibland i annan form. I debatten om vinster i välfärden har regeringen ofta lyft fram de idéburna aktörerna som exempel på verksamheter som varken är vinstdrivande eller offentligt drivna. I det förslag om en vinsbegränsning i välfärden som riksdagen röstar om i eftermiddag finns det undantag för de idéburna aktörerna.

Samtidigt är det inte helt klart hur de ska definieras. I regeringens förslag omfattas inte ekonomiska föreningar och aktiebolag av undantagen. Intresseorganisationen Famna, som företräder en stor del av de idéburna aktörerna, menar att var femte av deras medlemmar därmed inte räknas som idéburna av regeringen, och anser att det finns såväl aktiebolag som ekonomiska föreningar som faller in under den definitionen. 

Regeringen vill också att det ska finnas fler sätt för den idéburna sektorn att samverka med det offentliga. Utredaren får därför även i uppdrag att ta fram riktlinjer, kriterier eller andra ”tillämpbara instrument” för att ingå ett idéburet offentligt partnerskap.

Utredare blir Samuel Engblom, tidigare samhällspolitisk chef och chefsjurist på TCO. Utredningen ska vara klar senast den 14 december 2019.