Förra året minskade antalet anmälda arbetssjukdomar med 13 procent. Vad minskningen av arbetssjukdomar beror på vet inte Arbetsmiljöverket. Först om ett år går det att svara på om minskningen är tillfällig eller är ett trendbrott.

Enligt statistiken är det fortfarande kvinnor som i större utsträckning än män som har anmälda arbetssjukdomar. Oftast på grund av sociala eller organisatoriska orsaker på arbetsplatsen (36 procent) eller ergonomiska belastningsfaktorer (36 procent).

Flest arbetssjukdomar per 1 000 sysselsatta anmäls inom den kommunala och den statliga sektorn, 4 per 1 000 sysselsatta kvinnor och 3 per 1 000 sysselsatta män.

Anmälda arbetsolyckor var vanligare bland män och de flesta olyckorna berodde på att någon förlorade kontrollen över fordon eller handverktyg. Dödsolyckorna i arbetet drabbade främst män och var vanligast inom jord- och skogsbruk.