KA har tidigare berättat om att Kommunal gick back på sin fackliga verksamhet i fjol. Men att resultatet ändå räddades av beslutet att lämna Nordea som ledde till stora finansiella intäkter.

Den fackliga verksamhetens minus hamnade förra året på 87 miljoner kronor. Men totalt sett gjorde Kommunal ett plusresultat på 174 miljoner kronor. Det är nästan 100 miljoner kronor bättre än 2016.

Kommunal har ett kapital på 3,6 miljarder kronor, varav 2,7 miljarder kronor i konfliktfonden. Förutom det finns stora värden i värdepapper och fastigheter.

I den särskilda granskningsrapport som revisorerna tagit fram till förbundsmötet påpekar de att ägardirektiv till Handelsbolaget Lyran Konferens inte tagits fram. Och anmärker också på att fjolårets mål att rekrytera 5 000 nya medlemmar inte nåddes. Men de lyfter också att medlemsantalet trots allt ökade något.

Revisorerna föreslog att förbundsstyrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet vilket också förbundsmötet gjorde. Någon debatt om detta blev det inte.

I budgetprognosen föreslås också en höjning av medlemsavgiften med mellan två och 11 kronor per månad beroende på avgiftsnivå. Denna bygger också på att Kommunal ökar med 5000 medlemmar per år. Niklas Rengen, ekonomichef, Kommunal, lyfte också hur viktigt medlemsantalet är för Kommunals ekonomi.

– Värvar vi 5000 medlemmar 2019 betyder det 13 miljoner kronor centralt och 5 miljoner till avdelningarna, samma gäller 2020 och 2021, sa Niklas Rengen.

Han poängterade att det inte går att fortsätta att ha en obalans mellan intäkter och utgifter. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter med ett minus på en halv miljard på tre år. Men han bedömer att ekonomin ska vara i balans 2021 utifrån att projektkostnaderna då ska minskat och antalet medlemmar ökat.

– Konfliktfonden har ökat med en miljard kronor på tio år, sa Niklas Rengen.

Just konfliktberedskapen fick Anders Dahl, Göteborg, att gå upp i talarstolen. Han påminde om att det också är val till kommun och landsting i höst. Med en ny politisk majoritet i SKL, Sveriges Kommun och Landsting, ser Anders Dahl risker för konflikt vid nästa avtalsrörelse.

– Det kan låta som mycket pengar i konfliktfonden, men är vi säkra på att vi kan ta en rejäl konflikt? frågade Anders Dahl.

Niklas Rengen svar var att det ofta finns en strategi bakom vilka grupper som tas ut vid en konflikt och att det därför inte behöver bli så kostsamt. Men samtidigt höll han med.

– Det är jätteviktigt att inte göra av med alla pengar, utan spara i ladorna för att klara en eventuell konflikt, sa Niklas Rengen.

Förbundsmötet antog förslaget till budgetprognos.