2008 inträffade finanskrisen med arbetslöshet och långsammare löneökningstakt som följd.

Nu råder högkonjunktur, men trots det har löneökningarna inte tagit fart. I LO-rapporten ”Varför ökar lönerna så långsamt?” ger ekonomen Sebastian de Toro några förklaringar.

I vissa länder är arbetslösheten större än under finanskrisen, medan den i andra länder sjunkit ordentligt. Totalt sett är inte arbetsmarknaden så stark som den kan se ut.
Produktiviteten har är långsammare än tidigare.
Den fackliga organisationsgraden har minskat.

För att lönerna ska öka snabbare föreslår Sebastian de Toro att den ekonomiska politiken måste ge goda förutsättningar till att produktiviteten ökar och att sysselsättningen är hög.

Dessutom anser LO att fasta heltidsanställningar måste öka för att löntagare ska få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Facket behöver öka sin förhandlingsstyrka.

I rapporten konstaterar LO att lokala förhandlingar (så kallad löneglidning) kommer göra så att de totala löneökningarna blir högre och närma sig tre procent under 2018 och 2019.

– Jag tror definitivt att svenska anställda får höjda reallöner under avtalsperioden 2017–2020, men det vill till att löneglidningen tar fart, säger Sebastian de Toro till tidningen Arbetet.