SVAR: Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I Socialstyrelsens nationella värdegrund framhålls att äldreomsorgen bland annat behöver värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individ­anpassning. Den boende har alltså rätt att röka i sitt eget rum. 

Men arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Om anställda drabbas av allergiska besvär på grund av en rökfylld miljö måste arbetsgivaren vidta åtgärder. En rimlig åtgärd är att organisera arbetet så att allergiska arbetstagare inte behöver utföra arbete i rökande boendes rum. Kanske går det att omfördela arbetsuppgifterna, så att man kan undvika ett byte av arbetsplats?

Enligt kommunernas kollektivavtal AB krävs vägande skäl för att en arbetsgiv­are stadigvarande ska kunna förflytta en arbetstagare mot dennes vilja. Det innebär enligt Arbetsdomstolens domar att en avvägning ska göras mellan arbetsgivarens intresse av att organisera arbetskraften på ett för arbetsgivaren lämpligt sätt och å andra sidan arbetstagarens intresse av att inte behöva förflyttas mot sin vilja. 

Om arbetsmiljöproblemet går att lösa på ett rimligt sätt med mindre ingripande åtgärd­er än byte av arbetsplats för de allergiska arbetstagarna, finns det enligt min bedömning inte vägande skäl för förflyttning.

Annett Olofsson, 
jurist på LO-TCO Rättsskydd

 

Illustration: Kristin Lidström