Det är i ljuset av höstens metoo-rörelse som LO och dess utredare Joa Bergold har undersökt förekomsten av sexuella trakasserier på arbetsmarknaden. Man har använt sig av två källor: dels Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöundersökning som genomförs vartannat år, dels en egen opinionsundersökning till medlemmarna.

Arbetsmiljöundersökningen visar att förhållandevis få LO-medlemmar utsatts för sexuella trakasserier. Tre procent av kvinnorna har utsatts av chefer och arbetskamrater det senaste året, visade 2015 års Arbetsmiljöundersökning, som är den senaste som gjorts. Det är vanligare med sexuella trakasserier från andra än kollegerna, alltså från exempelvis patienter och brukare. Då är andelen kvinnor som utsatts genast 13 procent.

– Andelen kvinnor utsatta av tredje person har fördubblats. Och yngre kvinnor är särskilt utsatta, säger Joa Bergold.

I den egna opinionsundersökning som LO låtit genomföra framgår att visstidsanställda är mer utsatta än tillsvidareanställda. Och det är fler som svarar att sexuella trakasserier alls förekommit på sin arbetsplats, än som svarar att just de själva blivit utsatta.

De vanligaste trakasserierna för Kommunals yrkesgrupper var ”oönskade sexuella anspelningar om utseende”, därefter kom ”oönskad fysisk kontakt”. Och allra vanligast för Kommunals medlemmar var att det oönskade beteendet kom från en brukare eller patient, inte från chefen eller arbetskamraten.

I ett efterföljande panelsamtal deltog bland annat Kommunals förste vice ordförande Per Holmström. Han lyfte fram skyddsombudens roll för att förhindra de sexuella trakasserierna.

– Vi tror att de kan göra mycket, sade han.

Han betonade också vikten av tydliga rutiner när trakasserierna väl är ett faktum, liksom bättre anställningsvillkor för medlemmarna, eftersom tystnadskulturen riskerar att vara större när man har ett osäkrare jobb. Per Holmström nämnde också utbildningarna som genomförs och kvaliteten på dessa:

– Det är viktigt att de som håller i dem är riktigt duktiga på ämnet.

Av alla LO-medlemmar hade tio procent av kvinnorna utsatts för sexuella trakasserier på jobbet det senaste året. Och två procent av LO-männen.