Trots massiv kritik från arbetsgivare, LO, TCO och Saco fortsätter Arbetsmiljöverket sina planer på att göra om i sina föreskrifter.

I dag finns det cirka 2 300 arbetsmiljöregler i omkring 80 föreskrifter. Arbetsmiljöverket vill banta föreskrifterna till 17 där arbetsmiljöreglerna kommer att placeras in under andra rubriker. Överlappningar och dubbelregleringar ska tas bort. 

Enligt Arbetsmiljöverket ska det bli mer överskådligt att hitta i föreskrifterna. I sak ska inget försämras när det gäller arbetsmiljöreglerna.

Men arbetsgivare och fack menar att förändringarna kommer att skapa kaos och förvirring på arbetsplatserna. Nuvarande regler kommer att bli svårare att hitta.

Parterna tycker att det vore bättre att istället förenkla genom att digitalisera nuvarande föreskrifter med enkla sökvägar för att hitta de olika arbetsmiljöreglerna.

Kommunal och Unionen skriver i sitt gemensamma brev att de vill ”uppmärksamma Arbetsmarknadsdepartementet på vikten av att de kommande åren avsätta tillräckliga resurser för de nödvändiga utbildnings- och informationsinsatser som följer med en eventuellt ny regelstruktur.

Den nya regelstrukturen innebär att all arbetsmiljörättslig litteratur, checklistor, verktyg och utbildningar som utgår från det befintliga regelverket kommer att behöva uppdateras. Det handlar om en stor mängd material. Många utbildningsfilmer kommer att behöva spelas in på nytt och böcker kommer att behöva tryckas om. Uppdateringen kommer att vara både kostsam och tidskrävande. Samtidigt krävs en omfattande informations- och utbildningsinsats för att skapa kännedom om det nya regelverket. Allt detta arbete – trots att något nytt egentligen inte tillförs regelverket.”

Brevet från Kommunal och Unionen avslutas med att departementet noga bör pröva om förändringarna av arbetsmiljöföreskrifterna behövs med tanke på de stora kostnaderna för arbetsgivare och fack.