– Vi har ställt krav om att de ska undersöka hur ser arbetsbelastningen ser ut för nattpersonalen. Det kravet kommer utifrån vår generella äldreomsorgsinspektion, men det är klart att 6:6a-anmälan påverkade vår bedömning. Dessutom tog skyddsombudet upp det under inspektionen, säger Jens Bergsten, inspektör vid Arbetsmiljöverket.

Det pågår just nu ett nationellt projekt, ett regeringsuppdprag, om att undersöka arbetsmiljön i just äldreomsorg. I den granskningen ingår Altplatsens äldreboende.

I samma veva gjorde också skyddsombudet Abir Alawieh en 6:6a-anmälan.

– Vi var fem undersköterskor som sprang emellan de sex våningsplanen på natten och var då tvungna att lämna demensenheten obemannad, säger hon.

En period i januari var de bara fyra stycken flera gånger varje vecka, berättar hon. Men även om de vore sex undersköterskor, en per våning, skulle ändå demensavdelningen i stunder vara obemannad eftersom de ibland måste vara två som jobbar tillsammans, påpekar hon.

– Vi blir bara sjukare av vår arbetsmiljö och bara förra året skrev vi över 17 anmälningar om arbetsskador och tillbud som är relaterade till hot och våld samt stress och ohälsa. Och de ökar och kommer öka ifall det inte sker någon förändring, säger Abir Alawieh.

Den 12 april ska Arbetsmiljöverket göra sin uppföljning. Då ska stadsdelsförvaltningen redovisa vad den undersökning och riskbedömning Arbetsmiljöverket krävt, har kommit fram till.

KA har sökt enhetschefen på Altplatsen, Inger Larsson, utan resultat. Till tidningen Göteborg Direkt, säger hon:

– Bemanningen är inte lägre på vårt äldreboende än på andra ställen.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har inga exakta krav på hur bemanningen i äldreomsorgen ska se ut men har uttalat sig generellt om att bemanningen måste vara sådan att personalen har uppsikt över de boende. Men Ivo har som praxis vid tillsyn av äldreboenden ansett att det måste vara minst en personal på varje våningsplan på natten.

Två sådana ärenden ligger just nu för avgörande i kammarrätten. I tidigare avslag om tillstånd för privata äldreboenden har Ivo använt sig av samma praxis, men har efter kritik från arbetsgivarhåll beslutat att inte längre detaljgranska bemanningen.

Om tillsynen framöver kommer att göra andra bedömningar är ännu oklart.

Arbetsmiljöverkets inspektör, Jens Bergsten, vill och kan inte i förväg redogöra för vilka krav man eventuellt kommer att ställa på äldreomsorgen i stadsdelen. Men generellt säger han:

– Vi kan inte gå in och säga att ni måste öka på personalen. Det har vi inte mandat att göra, vi kan bara kräva att man undersöker och gör en riskbedömning och utifrån det vidtar åtgärder.

Sammanlagt har äldreboenden i fyra av Göteborgs stadsdelar granskats av Arbetsmiljöverket.

Kommunals huvudskyddsombud för särskilda boenden i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, Annika Tölli, rapporterar om en försämrad arbetsmiljö generellt.

– Vi välkomnar den här inspektionen. Generellt har vi fått en sämre arbetsmiljö. Det är för låg bemanning, vi har fått allt mer att göra med färre personal, säger Annika Tölli