Regeringens förslag begränsas till branscher där polisen bedömer att det finns en särskild risk för olagliga anställningar av personer som inte har rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Det gäller dock inte personer som kommer från ett land inom EU eller EES (Island, Liechtenstein och Norge) samt Schweiz.

Polisen ska ha rätt att utan förvarning gå in på arbetsplatsen, förhöra arbetsgivaren, kunna kontrollera alla handlingar som kan styrka att anställd personal har lagliga anställningar. Om polisen anser det nödvändigt ska den även kunna tvinga anställda att legitimera sig genom pass eller annan id-handling.

Arbetsgivare som har en olagligt anställd får betala en särskild straffavgift, som nu är hälften av ett prisbasbelopp (som i år är 45 500 kronor). Om anställningen har pågått mer än tre månader är avgiften ett helt prisbasbelopp. Regeringen föreslår att dessa avgifter fördubblas till ett respektive två prisbasbelopp.

Anställda som inte har rätt att vistas eller arbeta i Sverige kan gripas och utvisas ur landet. Dock har de alltid rätt att kräva ut sin lön, som minst ska motsvara lägsta lön enligt kollektivavtal.

I dag har polisen bara rätt att göra sådana inspektioner vid arbetsplatser där det finns misstanke om olagliga anställningar. Med det nya lagförslaget krävs ingen sådan misstanke för kontroll.

I de remissvar som har lämnats till detta förslag säger LO ja med motiveringen att det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden samt att olagliga anställningar riskerar att leda till social dumpning, snedvriden konkurrens och att människor riskerar att utnyttjas i arbete med usla villkor.

TCO har däremot avstyrkt förslaget med motiveringen att oanmälda poliskontroller riskerar att skapa en dålig psykosocial arbetsmiljö. Därför tycker TCO att olagliga anställningar ska bekämpas på annat sätt.

Malmö tingsrätt har i sitt remissvar påpekat att också ett hem eller en bostad kan vara en arbetsplats. Enligt grundlagen finns ett skydd mot husrannsakan och liknande intrång. Undantag får bara göras genom lag.

Regeringen säger i sitt förslag att polisen i varje enskilt fall måste göra en bedömning om det är rimligt att göra inspektion i någons bostad.

Lagförslaget är tänkt att gälla från den 1 juli 2018.