SVAR: Din fråga är mycket bred och det är svårt att ge ett fullständigt svar på vilka rättigheter du har till följd av en viss diagnos. Det som allmänt kan sägas är att en viss sjukdom eller diagnos inte automatiskt för med sig rättigheter. Det beror på hur diagnosen påverkar den enskilde. Arbetsgivare har ett lagstadgat rehabiliteringsansvar för sina anställda.

Den försäkrades arbetsgivare ska efter samråd med den försäkrade lämna de upplysningar som behövs för att behoven av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas. Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. Har du en klarlagd diagnos har arbetsgivaren en skyldighet att hjälpa dig med rehabilitering och att hitta arbetsuppgifter som fungerar.

Du kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan om diagnosen exempelvis sätter ned din arbetsförmåga. Då kan du ha rätt till sjukpenning eller sjukersättning på hel- eller deltid. Från Arbetsförmedlingen kan du ha rätt till olika typer av insatser.

En funktionsnedsättning kan kompenseras genom hjälpmedel, ekonomiskt bidrag eller personligt stöd. Till exempel hjälpmedel i arbetet, ekonomiskt bidrag till arbete genom lönebidragsanställning eller en Samhallanställning om du behöver ett arbete med mycket arbetsledning.

Magnus Eriksson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd