Avtalet börjar gälla den 1 november. Det avtalet som fanns tidigare, FAS 05, har fått mycket kritik. Enligt Kommunal har många fått information på APT-möten om till exempel schemaförändringar eller semester då facket inte alltid varit delaktigt.

– Många medlemmar har frågat varför Kommunal inte agerat i frågan. Nu är det tydligt att arbetsgivaren är skyldig att hantera det här inom ramen för en samverkan med facket, säger Johan Ingelskog, enhetschef, arbetsplats- och avtalsenheten, Kommunals förbundskontor.

Vinsten, anser han, är att avtalet nu lyfter upp att arbetsmiljön nu utgår från arbetsplatsen där man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Kommunals mål är att vi ska ha skyddsronder på varenda arbetsplats med lokalt skyddsombud, medlemmarna ska kunna se vad som hänt och vad som gjorts när det gäller förebyggande arbetsmiljöarbete, säger Johan Ingelskog.

Han tror att många medlemmar tidigare inte sett att det varit skyddsronder på arbetsplatserna.

En skyddsrond kan bland annat ta upp både psykosociala frågor, pauser, återhämtning samt risk- och konsekvensanalys av till exempel schemaförändringar eller tyngre patienter.

– Det är mycket tydligare i det här avtalet att allt arbetsmiljöarbete ska utgå från arbetsplatsen. Det är vårt skyddsombud och chefen på arbetsplatsen som ska jobba med förebyggande arbete och då identifieras saker som gör att människor kan bli sjuka, säger Johan Ingelskog.

Han tror att avtalet kan göra att ohälsan bland anställda i kommun och landsting minskar. Skälet är att avtalet lägger tyngdpunkten på att det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska ske på arbetsplatsen.

– Det är först då man kan identifiera vad det är för ohälsa man har på den enskilda arbetsplatsen. Man ska ha en dialog med alla medarbetare, sedan ska beslut fattas inom ramen för samverkan, säger Johan Ingelskog.

Avtalet med SKL är ett ramavtal. Nu ska lokala avtal tecknas. De avtalen ska ta hand om den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen, mbl, och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

− Som arbetsgivare ser vi samverkan som grunden för hur vi vill jobba i framtiden. Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera samverkan på lokal nivå. Det passar moderna organisationer på svensk arbetsmarknad. Ska vi klara välfärdens utmaningar så måste vi ta vara på alla medarbetares kompetens och engagemang, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKL i ett pressmeddelande.

Fakta

Samverkansavtal gäller Kommunal, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare samt i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.