I budgeten för 2018 satsar Stockholm stad en miljon kronor på ett pilotprojekt för att införa reflektionstid i hemtjänsten. Projektet innebär att några hemtjänstenheter kommer att få en timme avsatt varannan vecka för att tillsammans reflektera över sitt arbete, och vad som kan förbättras.

– Att arbeta inom hemtjänsten är ett komplicerat arbete. Många äldre bor hemma länge i dag, en del är multisjuka, andra lider av demenssjukdomar eller psykisk ohälsa. Som hemtjänstpersonal vet du aldrig vad som möter dig, och du arbetar nästan alltid ensam. Därför tror vi att det är viktigt att personalen möts och reflekterar över sådant som hänt i arbetet, säger Stockholm stads äldreborgarråd, Clara Lindblom (V).

Reflektionstid inom hemtjänsten finns redan på några olika håll i landet. Under reflektionstiden ska hemtjänstpersonalen kunna samtala om svåra situationer eller problem som uppstått i arbetet och få möjlighet att tillsammans med sina kollegor utvecklas i sin yrkesroll. Enligt Clara Lindblom är satsningen på reflektionstid både tänkt som en insats för att förbättra arbetsmiljön och för att höja kvaliteten i omvårdnaden.

– Det är viktigt att hemtjänstpersonalen får tid att ventilera saker som hänt i arbetet. Förutom att det är viktigt på det personliga planet så är det också en slags kompetensutveckling, man lär av varandra genom att få tid att på ett konstruktivt sätt diskutera olika frågor. På så vis kan kvaliteten i hemtjänsten också förbättras, säger Clara Lindblom.

Viktorija Severgina är Kommunals skyddsombud för hemtjänsten i Flemingsberg som ligger i Huddinge kommun. Hon har själv drivit frågan om att införa reflektionstid på sin arbetsplats, men det har varit svårt att få arbetsgivaren att avsätta tillräckligt med tid.

– Det är bra att Stockholms stad satsar på att avsätta medel för reflektionstid. Så borde kommunen göra här med, för då kan chefen inte säga att det inte finns tid. Jag tror att det är jätteviktigt att man får tid att i lugn och ro sätta sig och prata med sina kollegor om arbetet och sin arbetsmiljö, säger Viktorija Severgina.

I projektet kommer särskilda reflektionsledare att utbildas som ska leda samtalen. Tanken är att det är undersköterskor inom hemtjänsten som ska vidareutbilda sig till reflektionsledare.

– Att utbilda sig till reflektionsledare blir ett sätt att utvecklas i sin yrkesroll, säger Clara Lindblom.

Projektet kommer att omfatta tre eller fyra hemtjänstenheter i Stockholm stad, och pågå under 2018 och 2019. Därefter kommer projektet att utvärderas.

– Min personliga förhoppning är att reflektionstid ska införas inom hela Stockholm stads hemtjänst. Men om det blir så vet jag inte, vi får först avvakta och titta på utvärderingen av projektet, säger Clara Lindblom.