– Vi buntar ihop fem anställningsstöd till ett – introduktionsjobb. Det blir enkelt och träffsäkert utan att för den skull urholka lön eller kollektivavtal, säger finansminister Magdalena Andersson (S) när hon presenterar höstbudgeten som regeringen och Vänsterpartiet står bakom.

De nya introduktionsjobben ska kunna kombineras med utbildning.  Staten kommer att stå för 80 procent av månadslönen på upp till 20 000 kronor i månaden. Taket för subventionerna för extratjänster och nystartsjobb höjs till samma nivå.

Taket för lönebidragstjänster kommer också att höjas upp till 20 000 kronor stegvis fram till år 2020. Nästa år hamnar taket på 18 300 kronor, år 2019 blir taket 19 100 kronor och år 2020 20 000 kronor.

I arbetslöshetsförsäkringen tas en av de sju karensdagarna bort. Det betyder att det blir karens under de sex första dagarna under en ersättningsperiod.

Den brist på arbetskraft som finns på arbetsmarknaden hoppas regeringen kunna dämpa med fortsatt satsning på kunskapslyftet. Lyftet byggs ut med 18 000 platser nästa år och fortsätter med sammantaget över 90 000 platser fram till år 2021.

– Det blir 93 000 nya platser, det betyder en 20-procentig ökning av utbildningsplatser fram till 2021, säger Magdalena Andersson.

Till det som regeringen kallar kunskapslyftet hör yrkesvux, lärlingsvux, folkhögskolor, yrkeshögskolor och högskolor. Den största andelen platser är inom yrkesvux.

I finansplanen berättar regeringen också att den kommer att inrätta en ny arbetsmiljömyndighet. Den ska vara ”ett viktigt steg i arbetet för ett mer hållbart arbetsliv” och regeringen pekar särskilt på vikten av att uppmärksamma arbetsmiljön inom kvinnodominerade yrken. Myndigheten ska starta arbetet sommaren 2018.

Som KA tidigare berättat återinförs också en skattereduktion för fackföreningsavgiften från 1 juli 2018.