SVAR: Arbetstagaren har en skyldighet att följa arbetsmiljölagens föreskrifter och måste alltså använda de skyddsanordningar som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall. Om detta inte sker ska arbetsgivaren påtala skyldigheten att använda den personliga skyddsutrustning som arbetsgivaren håller med.

Vägrar en arbetstagare upprepade gånger att använda sig av personlig skyddsutrustning kan det prövas om han eller hon ska skiljas från sin anställning enligt bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. Ibland kan det finnas skäl att inte använda sig av personlig skyddsutrustning, till exempel vid överkänslighet. I sådana fall kan arbetsgivaren vidta andra åtgärder, som omplacering.

Peter Larsson,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström