I samband med regeringsskiftet 2014 var vi många som fick tillbaka hoppet om en human och rättvis sjukförsäkring. Under de åtta år som alliansen styrde hann ca 90 000 personer utförsäkras till följd av den bortre parentes som alliansregeringen införde i sjukförsäkringen. Regeringsskiftet 2014 var därmed väldigt positivt för fackföreningsrörelsen. Äntligen skulle vi få tillbaka en human sjukförsäkring som erbjuder trygghet till arbetstagarna i händelse av sjukdom. Tyvärr har den socialdemokratiskt ledda regeringens hantering av sjukförsäkringen visat sig vara en stor besvikelse. Den bortre tidsgränsen är visserligen avskaffad, men utförsäkringarna fortsätter!

Till följd av ökade sjuktal har regeringen satt upp ett mål om att minska antalet dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad till 9 dagar i december 2020. Till detta ändamål har det skjutits till mer resurser till Försäkringskassans ärendehandläggning. Resultatet har blivit hårdare bedömningar från Försäkringskassan, som lett till en markant ökning av antalet personer som fått sin sjukpenning indragen: fram till september i fjol uppgår denna siffra till 14 000 människor, vilket innebär mer än en fördubbling jämfört med föregående år.

Som facklig företrädare kommer jag ofta i kontakt med medlemmar som hör av sig till vår sektionsexpedition för att få stöd i samband med rehabiliteringsträffar. Allt oftare rör det sig om sjukskrivna medlemmar som fått sin sjukpenning indragen och vars nedsättning av arbetsförmågan av denna anledning ifrågasätts av arbetsgivaren, som inte sällan kräver av arbetstagaren att denne ska återgå till sitt ordinarie arbete. De ställs inför kravet att gå tillbaka till ett jobb som de av hälsoskäl inte kan utföra eller att säga upp sig. Situationen är inte hållbar!

Sjukförsäkringen diskuterades på den senaste socialdemokratiska partikongressen och missnöjet var utbrett bland många ombud. Kongressen beslutade att Socialdemokraterna ska prioritera arbetet med att värna och utveckla våra gemensamt finansierade trygghetsförsäkringar så att människor har en ekonomisk trygghet när livet förändras. De antagna politiska riktlinjerna anger en tydlig riktning som innebär att arbetet med att minska sjuktalen ska ske genom ett aktivt arbete för friskare arbetsplatser, och inte genom att försämra tryggheten för den som är sjuk – vilket är precis det som har skett. Vidare beslutade kongressen att när skevheter uppdagas så ska de korrigeras för att stärka förtroendet för systemet.

Ska det socialdemokratiska arbetarepartiet vara trovärdigt inför fackföreningsrörelsens medlemmar, så är det angeläget att partiet snarast agerar i enlighet med sitt eget kongressbeslut och rättar till de skevheter som skapats i sjukförsäkringssystemet, innan fler arbetstagare blir utförsäkrade. Ett urholkat socialförsäkringssystem underminerar stödet för den svenska modellen och banar väg för en borgerlig valseger. Det skulle vara en katastrof för fackföreningsrörelsen.

 

Alejandro Caviedes,
ordförande i Kommunal Umeå