SVAR: Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen som helhet och skyldigheter mot de arbets­tagare som drabbats av nedsatt arbetsförmåga. Den beskrivning du ger tyder på att arbetsgivaren brister i båda dessa delar. 

Enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter är arbetsgivar­en skyldig att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att de som utför arbete där får en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren är också skyldig att ha en organisation för arbets­anpassning och rehabilitering. 

Jag råder dig att ta upp problemen med ditt skyddsombud, som kan vända sig till ­arbetsgivaren och kräva åtgärd­er enligt arbetsmiljö­lagen. Om så sker ska arbetsgivaren svara utan dröjsmål. Skulle arbetsgivaren inte svara eller vägra följa reglerna i arbetsmiljölagen och föreskrifterna kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverk­et, som prövar om ett föreläggande eller ett förbud ska meddelas mot arbetsgivaren.

Annett Olofsson,
jurist på ­LO-TCO Rättsskydd

 

Illustration: Kristin Lidström