SVAR: En arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd vid anställning av arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Detta stöd kallas för utvecklingsanställning och den ska vara anpassad efter de förutsättningar och behov den arbetssökande har. En utvecklingsanställd arbetstagare omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Om en sådan anställning kan avslutas i förtid och hur det i så fall ska gå till får alltså besvaras utifrån allmänna avtalsrättsliga principer. Enligt dessa gäller att en part har rätt att säga upp avtalet med viss skälig uppsägningstid om den andra parten gör sig skyldig till kontraktsbrott. Exempel på sådana kontraktsbrott från en arbetstagares sida kan vara arbetsvägran och olovlig frånvaro. Enligt Arbetsdomstolen är skälig uppsägningstid en månad om anställningstiden inte överstiger två år. 

Det framgår inte av frågan om din tidigare arbetsgivare avslutade din anställning för påstått brott mot anställningsavtalet. Om anställningen avslutats i förtid utan att du gjort dig skyldig till kontraktsbrott har den inte avslutats korrekt. Du kan då ha rätt till skadestånd för förlorad inkomst under tiden från 6 januari 2017 till och med 28 februari 2017.

Annett Olofsson,
jurist på ­LO-TCO Rättsskydd