2013 föreslog en statlig utredning att anställda också inom privat vård, skola och omsorg som är skattefinansierad, ska ha rätt till meddelarskydd. Den 1 juli i år träder den lagen i kraft. Meddelarskydd innebär att man har rätt att lämna uppgifter om sitt jobb till media utan att straffas eller att arbetsgivaren får efterforska vem som lämnat uppgifterna.

Nu föreslår en ny utredning att lagen även bör omfatta anställda inom kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts som finansieras av offentliga medel.

– Kollektivtrafiken är ett område som i stor utsträckning tidigare har drivits inom ramen för det offentliga och som sedan gått över till att i stor utsträckning drivas privat. Det är också ett område som en ganska stor del av offentliga medel går till, säger Carina Gunnarsson, särskild utredare, som också ledde utredningen om meddelarskydd för anställda inom privat vård, skola och omsorg.

Utredningen har även tittat på om meddelarskyddet ska utökas till än fler verksamheter, som museer, asylboenden och apotek. Men det föreslår utredningen alltså inte.

– Det är av olika skäl inom olika områden men handlar bland annat om att områdena är svåra att avgränsa och drivs på väldigt olika sätt, säger Carina Gunnarsson.

Också inom kollektivtrafiken kommer det att göras en skillnad: SJ omfattas inte enligt förslaget. Anledningen till det är att utredningen inte anser att SJ är offentligt finansierat utan finansieras av biljettintäkter. Inte heller underentreprenörer som bedriver underhåll åt trafikföretag omfattas av förslaget. Däremot omfattas underhållsarbetare om de är anställda direkt av trafikföretaget.

– Vi har kommit fram till att det blir svårt att avgränsa, och många verksamheter bedrivs med olika underentreprenörer och då blir det inte verksamhetsutföraren som träffas av reglerna. Lagen talar också om att det ska vara verksamheter som är direkt finansierade av offentliga medel, säger Carina Gunnarsson.

Utredningen föreslår alltså inte en ny lag, utan att de privatanställda inom kollektivtrafiken läggs till de grupper som omfattas av utökat meddelarskydd. Än så länge gäller det anställda inom privat skattefinansierad vård, skola och omsorg. Den lagen börjar gälla 1 juli, men förslaget om anställda inom kollektivtrafiken föreslås börja gälla ett år senare.