Myndigheten har gjort besök på 34 slumpvis utvalda förskolor i hela Sverige och granskningen visar att på 23 av dessa saknades ett medvetet arbete med flerspråkiga barns modersmål.

På de flesta av dessa förskolor upplevde personalen att de inte hade tillräckliga kunskaper för att arbeta med språkutveckling i andra modersmål än svenska. Förskolan ska enligt skollagen medverka till att barn med andra modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både svenskan och sitt modersmål.

– Flerspråkiga barn som inte utvecklas i sina språk i förskolan kan få svårare att tillgodogöra sig andra kunskaper. Det är därför av stor vikt att förskolechefen säkrar att det finns en gemensam bild av uppdraget, tillgång till kompetensutveckling och tid för erfarenhetsutbyten, säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo i ett uttalande.