På sjukhusen i Region Halland (Halmstad, Varberg och Kungsbacka) pågår ett stort förändringsarbete till mer renodlade yrkesroller. Det betyder att undersköterskorna blir av med mer servicebetonat arbete och tar över medicinska uppgifter från sjuksköterskorna. Städarna får en ny roll och titel som servicepersonal, vilket betyder att de förutom den ordinarie städningen också ansvarar för kök, skölj, förråd, skickar matbeställningar och gör rent efter hemgångar.

Ett par pilotavdelningar startade förra året, men en stor grupp avdelningar inom sjukhusen körde igång i slutet av februari. Och då blev det problem:

– De stora bristerna handlar om kommunikation och delaktighet, vilket leder till missförstånd mellan personalen. Servicepersonalen har fått för lite inskolning och inlärning på avdelningarna, de har fått köra på för fullt med en väldigt hög arbetsbelastning, säger Denice Heimer, förtroendevald på sektionen i Halmstad.

Hon säger att servicepersonalen i grunden är positiv till förändringen, men att det är genomförandet och arbetsbelastningen som är problemet.

– Vissa avdelningar har för lite tid avsatt och servicepersonalen hinner inte med. Men att öka tiden är inte hela svaret. Vi behöver gå igenom arbetsbeskrivningar och ha rutiner och prioriteringslistor för arbetet.

Hon beskriver servicepersonal som när de kommer på morgonen planerar för en hemgång utöver de andra arbetsuppgifterna, men när halva dagen har gått visar det sig att det blir tio hemgångar och för varje säng står det en ny patient och väntar som ska in på salen. Det händer att personalen stannar kvar på obetald arbetstid för att hinna klart för att de inte vill lämna ”ogjort” åt arbetskamraten som kommer efter.

– Servicepersonalen har inte fått vara delaktiga i det här och de känner att de inte tar deras yrkesprofession på allvar, att man nedvärderar dem, säger Denice Heimer.

Kommunal för nu samtal med arbetsgivaren där de för fram personalens åsikter och verklighet. Även undersköterskorna, som redan tidigare varit hårt belastade är kritiska till hur förändringsarbetet fungerat.

– Vi tycker inte att vi har fått gehör så senare i dag ska vi från Kommunal tillsammans med servicepersonalen träffa politikerna så att de får höra hur arbetsförhållandena ser ut för dem nere på golvet. Det här är ett stort och allvarligt arbetsmiljöproblem.

Arbetssättet i Region Halland kallar de vårdnära service. Syftet är att skapa mer vårdtid för patienten.

Många avdelningar på regionsjukhusen är redan i gång och resterande avdelningar startar före sommaren. Därpå följer mottagningar och andra delar av sjukhuset.