I slutet på februari gick remisstiden ut för Välfärdsutredningen, som bland annat föreslagit vinstbegränsning i välfärden. Men Sveriges kommuner och landsting, SKL, fick dispens och lämnade sitt svar först i dag (10/3).

SKL skriver att man delar utredningens intention att offentliga medel ska gå till det de är avsedda för. SKL anser dock att ett beslut om en modell för vinstbegränsning bör vänta till utredningen presenterat sitt slutbetänkande, som ska komma i maj. Först då går det att få en helhetssyn på förslagen, och då skulle eventuella förslag på kvalitetskrav kunna kopplas till en eventuell vinstbegränsningsmodell, skriver SKL.

SKL är också tveksamt till om modellen för vinstbegränsning, som utgår från så kallat operativt kapital, är den bästa eftersom det är svårberäknat. Man anser också att konsekvensanalyserna som utredningen gjort av vad en vinstbegränsning skulle innebära är bristfälliga, särskilt när det gäller konsekvenser för de små företagen.

SKL skriver också att en vinstbegränsning endast behandlar symtomen i stället för att gå till botten med varför de uppstår, och efterlyser en översyn av hur ersättningarna till aktörerna i välfärden är utformade.

SKL tillstyrker stora delar av Välfärdsutredningens förslag, och har invändningar som är mer tekniska. SKL är ”mycket positivt” till förslaget om att införa fler grunder för att utesluta sökande från att delta i LOV, lagen om valfrihetssystem.