SVAR: Utifrån din beskrivning bör du definitivt anmäla det skedda som arbetsskada till arbetsgivaren, som sedan anmäler till Försäkringskassan. Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att anmäla skador, men vägrar arbetsgivaren kan du också själv anmäla direkt till Försäkringskassan. Om du även vill ha arbetsskadeersättning måste du utöver anmälan göra en skriftlig ansökan om livränta. Försäkringskassan tar då ställning till om du har förlorat inkomst till följd av arbetsskadan och om din förmåga att skaffa inkomst är nedsatt i minst ett år framöver. Det måste alltså finnas en prognos från läkare om att du till exempel kommer att vara sjukskriven minst ett år framöver. Det räcker inte att ha haft en längre sjukskrivning eftersom bedömningen är framåtblickande. Först när dessa kriterier är uppfyllda prövar Försäkringskassan i sak om det är fråga om en arbetsskada. För att man ska ha rätt till ersättning krävs att övervägande skäl talar för att sjukskrivningen beror på skadliga faktorer i arbetet. 

Du beskriver allvarliga händelser med psykiskt våld, trakasserier och förlöjligande. Det krävs i regel relativt stark bevisning utöver den försäkrades egen berättelse, som dokumentation och vittnesuppgifter, för att en skada till följd av kränkande särbehandling ska godkännas. Kontakta din lokala avdelning i facket för hjälp med anmälan, utredning av ditt ärende och om du behöver rättshjälp. 

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd