Det var i november som regeringens utredare Ilmar Reepalu presenterade den omfattande utredning som bland annat föreslår en vinstbegränsning för företag i välfärdssektorn. I dag, fredag, går remisstiden ut. Vårdföretagarna är som väntat starkt negativa till förslaget, liksom flera andra remissinstanser.

Kommunal är däremot, också som väntat, positivt till de flesta av utredningens förslag.

– I stort så tycker jag att det är en väldigt gedigen och bra utredning och den visar också att det går att reglera vinsterna, och vi tycker att man ska göra det, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

En av få synpunkter som Kommunal har är att även bemanningsföretag som hyr ut personal till tillståndspliktiga företag också borde ha tillståndsplikt. Kommunal ser en risk att personalen sägs upp och anställs i bemanningsföretag utan krav på vinstreglering.

– Vi ser att man skulle kunna runda ett vinsttak genom att använda bemanningsföretag, säger Tobias Baudin.

När utredningens förslag om vinstbegränsning blev kända, tyckte både Kommunal och LO att förslaget på tillåten vinstnivå var för högt. Nu har båda organisationerna ändrat sig. Kommunal skriver att nivån på sju procent plus statslåneräntan av det operativa kapitalet är ”väl avvägd”.

– Det blir betydligt lägre vinstutdelningar som är möjliga att göra med den här formen, så det skulle bli en avsevärt större skillnad. Vi är ju för en non profit-princip men det här är ett stort steg i rätt riktning, säger Tobias Baudin.

I veckan kom det fram att Socialdemokraterna beslutat att först gå fram med ett förslag om att reglera vinsterna i skolan och vänta med övriga områden. Kommunal är kritiskt till det och menar att det är lika viktigt med en reglering inom äldreomsorgen och tycker att regeringen gör en felbedömning.

– Det är så himla tydligt att vinstdriften drabbar de som jobbar i äldreomsorgen och därmed också leder till sämre kvalitet för de som ska ha del av den. Därför är äldreomsorgen minst lika viktig som skolan. Det skulle vara ett stort misstag att utelämna äldreomsorgen, säger Tobias Baudin.

Kommunal vill att lagen om valfrihetssystem, LOV, avskaffas. Välfärdsutredningen har i stället föreslagit en ny LOV, som inte är en upphandlingslag. Det skulle ge kommuner och landsting större möjligheter att ställa krav än nuvarande lagstiftning. Kommunal tycker att det är ett bra förslag.

Tobias Baudin säger att han ser att ett förslag om vinstbegränsning med största sannolikhet inte kommer att gå igenom i riksdagen. Han tror och hoppas att vinstfrågan blir en valfråga i nästa valrörelse, och att det också är vad Socialdemokraterna kommer att driva – även för äldreomsorgen.

– Att ha en valrörelse som handlar om att man inte ska begränsa vinsterna i äldreomsorgen, jag förstår inte hur man tänker sig den valrörelsen, säger Tobias Baudin.

Arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna står på motsatt sida i frågan om vinst i välfärden. De har döpt sitt remissvar till ”Välfärdsutraderingen” och skriver att utredningen inte har kunnat visa något samband mellan vinstuttag och sämre kvalitet i välfärden. Man anser också att en reglering av vinsterna skulle skada företagen och att det i praktiken rör sig om ett vinstförbud.

Vårdföretagarna är också emot förslaget att göra om LOV så att det inte längre är en upphandlingslag. De vill inte heller att det ska bli möjligt att reservera vissa kontrakt åt enbart idéburna aktörer, eftersom de menar att det bryter mot EU-rätten.

Däremot är Vårdföretagarna för förslaget att införa ägarprövning och tillståndsplikt för fler verksamheter, exempelvis hemtjänst. De anser dock att det ska gälla även för offentligt driven verksamhet.

Nästa steg för regeringen är att skicka ut ett förslag på ny lagstiftning till Lagrådet, en så kallad lagrådsremiss. Därefter kan det bli ett lagförslag som tas upp i riksdagen. Tidigare har regeringen sagt att de hoppas att det kan ske hösten 2017.

Så tycker några av remissinstanserna

Konkurrensverket är också negativt till många av utredningens förslag. Liksom Vårdföretagarna anser myndigheten att det inte har visats på några samband mellan vinstuttag och sämre kvalitet och att det saknas anledning att reglera vinsterna. Däremot är Konkurrensverket positivt till att det införs en möjlighet att reservera upphandlingar av välfärdstjänster till företag som återinvesterar i verksamheten.
 Kammarrätten i Stockholm skriver i sitt remissvar att det behövs mer utredning och analys innan det går att slå fast att utredningens förslag är förenliga med EU-rätten, som utredningen själva anser.
 Arbetsförmedlingen skriver att de inte kan se att förslaget på en vinstbegränsning skulle få några negativa konsekvenser för sysselsättningen. Däremot efterlyser de en analys av konsekvenserna för arbetsmarknadspolitiken. Skälet är att företag som sysslar med arbetsmarknadsutbildning, som Arbetsförmedlingen köper tjänster av, skulle beröras.
• Sveriges kommuner och landsting, SKL, har fått dispens för sitt remissvar och har därför inte lämnat sina synpunkter än.