Åtgärdsplanen för hur Kommunal skulle komma till rätta med bristerna presenterades den 20 januari 2016. Arbetet har pågått under året och mycket har genomförts. 

Men fortfarande märks konsekvens­erna av krisen tydligt.

 

LÄS OCKSÅ: Sektionerna: Nu ökar förtroendet

 

Medlemstappet

I slutet på året började Kommunal öka i medlemsantal igen, men när 2016 var slut var medlemmarna fortfar­ande 11 470 färre.

 

Kommunal går back

Medlemstappet har tillsammans med andra kostsamma förändringar inneburit att budgeten för i år, 2017, har ett förväntat underskott på 60 miljoner kronor

 

Marholmen går back

De flesta av skandalerna i Kommunal skedde inom bolaget Lyran, som äger konferens­anläggningen Marholmen. Där har en rad förändringar skett. Bland annat har styrelsen bytts ut och en ny vd rekryterats. I höstas fick Lyran 10 miljoner kronor extra. Nu har de fem år på sig att gå plus.

– Det är klart att i och med att vi begär ägartillskott så är inte ekonomin tillfredsställande, säger Anders Hallin, Lyrans vd.

Men han bedömer att verksamheten utvecklats positivt.

– Under andra halvåret har vi haft 25 procent fler boendegäster än året innan.

Då var inte det nya hotellet i drift. Anders Hallin anger att beläggningen var betydligt högre under hösten än under våren. 

I början av 2017 kommer de nya ägar­direktiven för Marholmen.

– Man måste veta vad Kommunal vill, måste det vara en viss lönsamhet eller finns det andra värden för medlemmarna, säger Kommunals förste vice ordförande Per Holmström.

Samtidigt bildas ett nytt aktiebolag för driften av Marholmen. Fastigheterna ska tills vidare ligga kvar i handelsbolaget Lyran.

 

LÄS OCKSÅ: Så ska Kommunal lyfta efter krisen

 

Stopp för nya fastighetsköp

Kommunal har anställt en person som ska ansvara för samtliga fastigheter som förbundet äger. I dag finns de i flera olika bolag.

– Redan innan hade vi en tanke på att koppla fastigheterna till ett bolag. Vi måste ha en bra kontroll på fastigheterna, det är enorma värden, säger Per Holmström.

Förbundsstyrelsen har satt stopp för nya fastighetsprojekt. Under året har det totala fastighetsinnehavet minskat något. 

Intill Marholmen ligger Axelsviks gård, en stor fastighet som Kommunal köpte för några år sedan. Den lades ut till försäljning i höstas. Kommunal ville ha 14,5 milj­oner, men har ännu inte fått den såld. 

 

Stämmer Kommunal Annelie Nordström?

Vid kongressen förra året var det flera personer som inte beviljades ansvarsfrihet: före detta ordföranden Annelie Nordström och förbundsstyrelseledamöterna Marcelo Rojas och Cecilia Rhodin. Det innebär att Kommunal under ett år efteråt kan stämma dem om de åsamkat förbundet skada. Den frågan är inte avgjord – en advokatfirma gör en extern utredning. Svar­et kommer troligen inom några månader.

– Det har varit jätteviktigt för mig och vi har tagit extern hjälp för att utreda våra möjligheter att gå vidare, säger Tobias Baudin. 

 

Stopp för ägande i privat välfärd

Under skandalen för ett år sedan uppdagades det att Kommunal ägde aktier i vårdjätten Attendo. Detta trots kongressens ställningstagande mot vinster i välfärden. Aktierna såldes. I det nya placeringsreglementet är det nu inskrivet att Kommunal inte ska placera i bolag som huvudsakligen utför välfärdstjänster.

Nytt är att Kommunal inte ska placera i bolag som huvudsakligen utför välfärdstjänster finansierade av kommuner och landsting. Därför har Kommunal sålt aktierna i Investor som driver vårdjätten Aleris.

– De äger en del i Saab också, det blir dubbelt fel eftersom vi inte ska ha vapen i innehavet, säger Lars Randerz, Kommunals ekonomienhet.

Sedan tidigare fanns det regler om att investeringar inte ska göras i företag som i huvudsak tillverkar krigsmaterial, tobak, alkohol eller förknippas med porr och narkotika. Till det kommer nu att Kommunal inte ska ha aktier i spelföretag. Därför har innehavet i Unibet sålts, enligt Lars Randerz.

Redan förut fanns regler om miljöhänsyn och socialt ansvar. Men nu har Kommunal tagit hjälp av ett externt företag för att skanna av innehaven i syfte att upptäcka om någon placering är oetisk.

– Vi kör ett test från årsskiftet. Jag tror att det här är ett intressant sätt att jobba, det går att utvärdera mer, säger Lars Randerz.

En konsekvens av Kommunals nya regler är att se över placeringarna i Förbundsfonden, Swedbank. Det är en aktiefond som flera LO-fack placerat i. Fonden ska välja att placera i företag som tar hänsyn till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Och välja bort företag med kopplingar till krigsmateriel, alkohol, tobak och porr. Till det kan snart läggas företag som gör vinst på skattefinansierad vård, skola och omsorg. Även Förbundsfonden äger aktier i Investor.

– Vi har en diskussion med de andra förbunden, det verkar som alla är med på regler som säger att vi inte ska ha det, säger Lars Randerz.

Förbundsstyrelsen har satt stopp för nya fastighetsprojekt. Några stora förändringar i Kommunals fastighetsbestånd skedde inte i fjol. Däremot har Kommunal tillsammans med andra LO-förbund sålt Aberdeen Resedential Sweden AB som placerade i fastigheter. Det gör att Kommunals fastighetsinnehav minskar från 22,5 procent till cirka 18 procent av det totala kapitalet.

Tidigare hade dåvarande förbundskassören (Anders Bergström) stor frihet när det gällde förvaltningen av Kommunals kapital. Men efter skandalen antog Kommunals kongress nya stadgar där rollen som förbundskassör skrotades. I stället har placeringsutskottet fått större makt, ytterst är förbundsstyrelsen ansvarig. Nytt är också att placeringsutskottet fått en extern ledamot, Märtha Josefsson, oberoende placeringsexpert. Övriga ledamöter är Niklas Rengen, ekonomichef, Kristina Mårtensson, kanslichef, Håkan Nilsson, förbundsstyrelseledamot och Maria Blomgren, avdelningskassör.

Fotnot: I en tidigare version av texten och i Kommunalarbetaren nr 1/2017 står Cecilia Ljungqvists namn felaktigt med i stycket om ansvarsfrihet. Rätt namn är Cecilia Rhodin. Vi beklagar misstaget.

Åtgärdsplanen – detta har hänt

• Inventering av brister, bland annat har intervjuer med nyckelpersoner gjorts om bristerna i verksamheten.
• Visselblåsarfunktion inrättades, där medlemmar och andra kan slå larm om missförhållanden inom Kommunal. Få har hört av sig, inget allvarligt har rapporterats.
 Förändringar i Lyran, se artikeltext.
• Kommunals gyllene regel införd. Den lyder: ”Vi ska alltid kunna se medlemmarna i ögonen och försvara att det vi gör är bra för medlemmarna”.
• Ny alkoholpolicy. Totalstopp för att bjuda på alkohol. Inga undantag.
• Ny resepolicy. Mer restriktivt med ”business class” på flyg och flygresor över huvud taget. Större kontroll över anställdas resor.
• Ny lägenhetspolicy. Krav på att man måste bo minst 50 km från förbunds­kontoret för att man ska kunna få lägenhet genom Kommunal. Lägenheter endast till ombudsmän och ledningen. Om inget behov finns lämnas lägenheten till bostadsförmedlingen. Så kallade pendlarlägenheter kan gå även till anställda av sociala skäl. 
• Ny policy för gåvor och representation. Bland annat sänkta nivåer för vad gåvor får kosta i samband med 50-årsdag och liknande.
• Ny internrevision, ska stärka efterlevnaden av policybesluten. Ej genomfört ännu. Person tillsätts tidigast till våren.
• Översyn av struktur för fastighets­innehav, se artikeln nedan.
• Mer professionell organisation. Tydlig gränsdragning mellan Kommunals förtroendevalda och experter. 

Detta har också hänt:
• Förbundskassörsrollen avskaffad. Kassör­ens tidigare uppgifter delegeras till ekonomichef. Förändrade uppgifter för tredje vice ordförande.
• Fallskärmar avskaffade för nya i förbundsledningen.
• Utredning om hela ledningen ska ingå i förbundsstyrelsen i framtiden, för att lättare kunna utkräva ansvar.