SVAR: Las skyddar arbetstagarens anställning och är tvingande till arbetstagarens förmån om inget annat sägs i las, men genom kollektivavtal är det möjligt att avvika från vissa av denna lags bestämmelser. 

Vid arbetsgivarens uppsägning kan central arbetstagarorganisation  träffa kollektivavtal om kortare uppsägningstid än vad las föreskriver. Detta är en inskränkning av anställningsskyddet. Därför krävs att las särskilt anger att det går att avvika från bestämmelsen om uppsägningstid och att avvikelsen sker i den form som las kräv­er, det vill säga kollektivavtal. Vid arbetstagarens egen uppsägning inskränker däremot inte ett avtal om längre uppsägningstid anställningsskyddet. Det är därmed fullt möjligt att träffa kollektivavtal om längre uppsägningstid än en månad för arbets­tagaren.

Annett Olofsson, 
jurist på LO-TCO ­Rättsskydd