Syftet är att ta fram förslag på åtgärder så att personalen kan arbeta kvar längre. Forskningsprojektet leds av Ingela Målqvist vid Centrum för arbetsmiljö- och medicin, CAMM, Stockholms Läns Landsting.

– Det blir större och större personalbrist inom omsorgssektorn, det här är ett led att göra hemtjänsten mer attraktiv så att fler ska vilja jobba kvar, fler ska söka sig dit och att fler orkar jobba fram till ålderspension, säger Ingela Målqvist.

Projektet ska försöka ta fram konkreta åtgärdsförslag som arbetsgivarna kan använda sig av för att minska belastningen.

I tidigare projekt har Ingela Målqvist sett att ersättningsmodellerna ofta leder till underbemanning och att det saknas tid organisatoriskt stöd.

– Det finns inte tid för att bilda team kring brukarna, eller för handledning eller för fortbildning. Man har inte tid att sitta ner och prata med varandra och reflektera så att man får en kompetensutveckling vardagen, säger Ingela Målqvist.

Hon hoppas nu att forskningsprojektet kan ge konkreta förslag. Därför söker projektet nu 600 deltagare som arbetar i hemtjänsten i Stockholms län. De kommer att få svara på två enkäter och dessutom få frågor på sms om arbetsbelastningen. Fysiska mätningar ska också göras för att se hur stor belastningen är.

Fotnot: Vill du vara med i projektet? Kontakta Ingela Målqvist via mejl här.