SVAR: Handlingar som kommit in eller upprättats hos en kommun är enligt tryckfrihetsförordningens bestämmelser allmänna handlingar och sådana handlingar är offentliga. Jag utgår från att en kommun är din arbetsgivare, som bara lämnar ut uppgift om genomsnittlig lön på respektive arbetsplats. 

En lönelista som upprättats på kommunen är en allmän handling. Om någon begärt att få ut specificerade uppgifter om lön för anställda hos kommunen kan kommunen inte hävda att man fullgjort sina skyldighet­er enligt offentlighetsprincipen, genom att lämna ut uppgifter om genomsnittlig lön. Kommunen är skyldig att lämna ut listor med för- och efternamn och löner. Som jag angett i tidigare svar på liknande frågor i denna spalt är en förutsättning för detta att handlingen inte omfattas av sekretess, men uppgifter om löner omfattas bara undantagsvis av sekretess. 

Mitt råd är att du gör en ny begäran att få ut listor med för- och efternamn och löner. Kommunen är skyldig att ge dig besked snarast möjligt och nekar man att lämna ut listorna kan du begära att få ett skriftligt avslagsbeslut från kommunen. Av beslutet ska framgå hur du ska göra om du vill överklaga beslut­et. Kommunens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd, expert på lagar, avtal och rättshjälp