Första meningen i rapporten sammanfattar väl Kommunals budskap: ”Kvaliteten i äldreomsorgen blir aldrig bättre än de förutsättningar personalen har för att ge den äldre en god vård och omsorg.”

Enligt socialtjänstlagen, som reglerar rätten till äldreomsorg, har de äldre rätt till hjälp och stöd så att de kan ha en ”skälig” levnadsnivå. Kommunal vill att lagen ändras så att de äldre får rätt till hjälp och stöd så att de kan ha en ”god” levnadsnivå.

 

LÄS OCKSÅ: Äldreministern instämmer i kraven

 

Kommunal menar i sin rapport att på grund av skattesänkningar, nedskärningar och bristande resurser blir den nuvarande meningen ett tak istället för ett golv i äldreomsorgen. Kommunerna begränsar hjälpen och stödet till vad de är skyldiga att erbjuda de äldre. Budget går före behov.

Detta påverkar i hög grad personalens arbetsvillkor. Många tvingas enligt rapporten arbeta i otakt med sitt samvete på grund av brist på tid och resurser.

Andelen äldre ökar och de lever allt längre. Men det blir allt svårare för dem att få plats på ett äldreboende vilket gör arbetet inom hemtjänsten extra tungt. Och hemtjänsten har inte byggts ut i takt med att antalet äldreboendeplatser har minskat.

Först när de äldre är sjuka och dåliga får de plats på ett äldreboende. Det leder till att personalen där får det extra tungt med många vårdkrävande som bor där samtidigt. Rapporten hänvisar till att många kommunalare upplever att en stor del äldre får plats på ett äldreboende alldeles för sent i liv.

Vårdtiderna inom slutenvården har kortats. Det innebär att jämfört med tidigare är fler äldre i sämre skick när de skrivs ut från vården.

 

LÄS OCKSÅ: Baudins tuffa krav på Löfven

 

Kommunal vill att det ska bli lättare för de äldre att få plats på ett äldreboende. Detta skulle förbättra levnadsvillkoren för de äldre och arbetsbelastningen för personalen skulle förbättras. Om antalet platser på äldreboenden ökar skulle det gynna alla bostadssökande ute i samhället som kan flytta in när de äldre lämnar sina gamla bostäder.

Förbundet tycker att även korttidsvård behöver byggas ut för att förbättra flexibiliteten inom äldreomsorgen. Dessa korttidsplatser skulle kunna vara en bra avlastning för anhöriga, växelvård eller vård och omsorg i livets slutskede.

Hemtjänsten bör enligt Kommunal organiseras i team med undersköterskor som nav där de samarbetar med exempelvis dietister, arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

Förbundet vill att äldreomsorgen blir mer flexibel för att kunna anpassas till varje individs önskemål och behov. Kommunal vill att personalen ska få större möjlighet att använda sin kompetens i kontakten med de äldre för att på egen hand kunna bedöma och ge den hjälp och den omsorg som behövs just den dagen.

Äldreomsorgen ska då skrota ”New Public Management” och andra metoder som i detalj säger vilka arbetsuppgifter som ska utföras och hur lång tid de ska ta.

Personalbrist, deltider och otrygga anställningar påverkar enligt Kommunal kvaliteten inom äldreomsorgen. Förbundet påpekar att äldreomsorgen inte kan vila på att personalens vilja till uppoffring för de äldre, ofta med den egna hälsan som insats. 

För att höja yrkets status vill Kommunal att det införs legitimationskrav för undersköterskor och att det ska vara en skyddad yrkestitel.