Kevin Thompson är medlem i Kommunal och ombud vid LO-kongressen. Det var han som föreslog att kongressen skulle precisera vilka krav LO ställer på framtida handelsavtal.

Han är nöjd med kongressens uttalande, men tillägger att problemen med de föreslagna handelsavtalen med Kanada och USA finns kvar.

– Det känns bra att kongressen preciserade vad LO tycker. Om jag skulle önska så hade uttalandet även redovisat de problem som finns med de föreslagna frihandelsavtalen när det gäller arbetsrätt, offentliga tjänster, demokratiska beslut och miljöskydd.

Kevin Thompson tror att Kommunals motion om frihandelsavtalen har haft betydelse för hur LO-ledningen nu agerar.

– Jag uppfattar det som att ledningen nu är mer nyanserad och balanserad i sina kommentarer om fördelar och risker med handelsavtalen. Det tror jag bland annat beror på Kommunals kritik. Nu kan vi använda kongressens uttalande i det fortsatta arbetet med hur LO slutgiltigt ska ställa sig till handelsavtalen.

Fakta: LO:s krav

Så här ser LO:s krav på garantier ut i handelsavtal:

Avtalen måste innehålla garantier för mänskliga fri- och rättigheter. Regler om skydd för arbetstagare ska aldrig kunna anses utgöra handelshinder. De får inte påverka regler om skydd för arbetstagare i nationella lagar, andra författningar och kollektivavtal eller de kollektiva fackliga rättigheterna såsom föreningsrätt, förhandlingsrätt och rätten att vidta stridsåtgärder.

Avtalen får inte påverka det politiska handlingsutrymmet när det gäller grundläggande nationella politiska frågor. Det innebär att avtalen inte kan inskränka staternas beslut i frågor som hur samhällsservicen ska organiseras, vad som ska drivas av samhället i egen regi, vad som ska utföras av statliga monopol, välfärdssystemens utformning och liknande.

Avtalen får inte heller inskränka det politiska handlingsutrymmet vid upphandlingar när det gäller att ställa krav på exempelvis arbets- och anställningsvillkor.

Om avtalen har en tvistelösningsmekanism mellan stater och investerare är det ett absolut krav att det inte inskränker staters demokratiska beslutsfattande eller inskränker partsautonomin och de fackliga rättigheterna. LO kommer aldrig att ställa sig bakom ett investeringsskydd som hotar demokratin och mänskliga rättigheter och som sätter företagens kortsiktiga vinstintressen före arbetsrätt och miljöhänsyn.