Många reformer som arbetarrörelsen drivit fram har handlat om allas rätt till ett arbete, ett arbete som möjliggör ekonomisk trygghet och frihet. 

Detta är fortfarande vår tids stora fråga trots att arbetsmarknaden ser väldigt annorlunda ut. I dag kan man grovt dela upp arbetstagarna i tre grupper. De med fast heltidsarbete där övertidstimmarna skjuter i höjden. De (främst unga kvinnor) som har otrygga timanställningar, visstidsanställningar och ofrivillig deltid. Och till slut den stora grupp människor som i dag är arbetslösa och utlämnade till haltande trygghetssystem.

Behoven av att omfördela arbetstiden mer rättvist är stort. Att prata om att vi behöver fler arbetade timmar kanske bör omformuleras till hur vi kan fördela arbetade timmar mer rättvist. En bra utformad arbetstidsförkortning kan ge både fler jobb och ökad livskvalitet. Sveriges senaste stora arbetsmarknadsreform var när 40 timmars arbetsvecka infördes 1973. Sedan dess har vi haft en enorm produktivitetsökning inom de flesta sektorer, främst industri och näringsliv. En produktivitetsökning som varken följts av en proportionerlig reallöneökning eller arbetstidsförkortning. Det ekonomiska utrymmet för arbetstidsförkortning med bibehållen lön är alltså fullt möjligt inom ramen för ekonomin som helhet, men för att utrymmet ska komma alla till del krävs en lagstadgad arbetstidsförkortning.

Arbetstidsförkortningen kan till viss del finansieras genom att företagen sänker sin vinstandel med någon procentenhet och till viss del genom skatter. På så sätt tar både arbetsgivare och arbetstagare ansvar för en hållbar och rättvis arbetsmarknad.

Flera studier och pilotprojekt har visat på flera positiva effekter av en generell arbetstidsförkortning, såsom lägre sjukskrivningstal och bättre upplevd hälsa. Kortare arbetstid skulle göra att fler skulle orka arbeta till pension, lägre arbetslöshet och fler arbetstillfällen.

För att nå målet om 30 timmars arbetsvecka och sex timmars arbetsdag kan det vara bra att gå i etapper. Börja med att införa 35 timmars arbetsvecka (sju timmars arbetsdag) och gå vidare till 30 timmars arbetsvecka i ett andra steg.

Jag hoppas att kongressen bifaller min motion och beslutar att Kommunal ska driva frågan politiskt.

 

Jimmy Runesson

Jimmy Runesson

Yrke: Skötare och förtroendevald.
Bor: Kävlinge.
Blir minnesvärt från kongressen: Positiva svar på de motioner jag har med. Valet av ny ordförande blir spännande.