Det är regeringens utredning Effektiv vård, som nu är ute på en remissrunda och Kommunal ger förslagen både ris och ros. 

– Vi delar problembeskrivningen som handlar om att svenskt sjukvård är väldigt sjukhustung och har akademiserats så att rätt kompetens inte längre används på rätt plats. Det har gjort att undersköterskorna trängts ut ur sjukvården, säger Elinor Odeberg, utredare på Kommunal.

Utredningen föreslår bland annat att resurser omfördelas från sjukhusen till primärvården, som ska få en viktigare roll med dygnet runt-bemanning, något som är tänkt att minska trycket på landets akutmottagningar. Ett förslag är också att vårdgarantin inte ska vara kopplad till att träffa en läkare. Det ska istället handla om att få en medicinsk bedömning inom tre dagar. Kommunal tror att förslagen sammantaget kan innebära ökade befogenheter för undersköterskorna. 

– Det stället högre krav på den öppna vården och då måste det ske en professionalisering av deras arbetsuppgifter och kompetens och att man värderar deras arbete högre, säger Elinor Odenberg.

Utredningen föreslår nationella kompetenskrav för undersköterskor, men har inte plockat upp frågan om en undersköterske-legitimation, något som Kommunal driver.

– Man pratar mycket om vikten av personlig kontinuitet, men för det krävs att personalen har en förutsägbarhet i sin vardag.

På Kommunal önskar man också att utredningen hade gått ett steg längre i sin kritik av Lov, lagen om valfrihet i äldreomsorgen, som möjliggör konkurrens från privata vårdföretag.

Utredningen vill begränsa Lov när det gäller gruppen multisjuka äldre, eftersom man anser att de olika utförarna idag splittrar vården för patienter som behöver många olika insatser. 

De sjuka äldre ska få sin vård gemensamt av landsting och kommun är förslaget. Men Kommunal anser att det finns andra vårdkrävande grupper som också lider av att det finns så många olika utförare av vården.

– Vi är kritiska till Lov i sin helhet för det försvårar en resursplanering och bidrar till en mindre jämlik vård och omsorg, säger Elinor Odeberg.