Den 31 maj-3 juni samlas Kommunal till kongress. Förutom att välja ny ledning och styrelse och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen, ska en lång rad beslut fattas. I år har antalet motioner från medlemmar slagit rekord – 709 stycken har kommit in. Det är andra kongressen som det funnits möjlighet att lämna in motioner via nätet, och i år verkar det ha fått genomslag.

Det ämne som resulterat i flest motioner är karensdagen, hela 182 stycken. Merparten av dem handlar om att Kommunal bör verka för att karensdagen för sjukdom som man fått på jobbet bör tas bort. Kommunals förbundsstyrelse går med på att utreda det. Det finns även ett stort antal motioner som vill att Kommunal arbetar för att avskaffa karensdagen generellt, också det håller förbundsstyrelsen med om.

 

Arbetstid

Det näst vanligaste motionsämnet är förkortad arbetstid. Ett 70-tal motioner handlar om det. För tio år sedan slog Kommunal fast att arbetstidsförkortning inte längre skulle vara en prioriterad fråga. Nu vill många av motionerna att det ska bli det igen, och förbundsstyrelsen går med på att utreda frågan.

En del av motionerna på arbetstidsområdet handlar om att Kommunal ska verka för att få bort delade turer, vilket förbundsstyrelsen också föreslår att kongressen ska besluta.

Däremot säger styrelsen nej till en motion som vill att elvatimmarsregeln om dygnsvila, enligt arbetstidslagen, ska följas generellt. I dag finns undantag i en del kollektivavtal. Och det anser förbundsstyrelsen är utifrån medlemmarnas vilja och engagemang.

 

Arbetsmiljö

På arbetsmiljöområdet finns flera motioner om att arbetsgivare bör stå för arbetsskor, vilket förbundsstyrelsen vill ge bifall till. I svaret skriver Kommunal att på samma sätt som man drivit frågan om arbetskläder via arbetsmiljölagen, opinion och debatt, ska man kunna kräva även skor.

 

A-kassan

På a-kassans område utmärker sig motionerna om att Kommunal ska verka för att slopa den så kallade deltidsbegränsningen, det regelverk som sätter stopp för stämpling efter 75 dagar. Även detta säger förbundsstyrelsen ja till.

 

Stadgemotioner

De allra flesta motioner om stadgeförändringar rekommenderar förbundsstyrelsen att avslå. Men två motioner har tagits upp i stadgeutredningen, som kommer läggas fram för kongressen. En handlar om att det i Kommunals ändamålsparagraf ska skrivas in att Kommunal verkar på en feministisk grundval. En annan om att ordet ”avgiftsklasser” för de olika medlemsavgifterna för tankarna till klassamhället och bör bytas ut till ”avgiftsnivåer”.

– Vi tyckte att det var en bra motion. Nivåer säger mycket mer vad det handlar om, säger Lena Andersson, enhetschef på Kommunals administrativa enhet och medlem i stadgeutredningen.

 

Yrkesutbildning

Tre motioner handlar om att Kommunal ska verka för att en yrkeslegitimation införs för undersköterskor. Förbundsstyrelsen håller med och rekommenderar kongressen att bifalla de motionerna.

En rad motioner handlar om att undersköterskor med specialistutbildning bör få en särskild titel. Också där rekommenderar förbundsstyrelsen kongressen att bifalla förslagen.

 

Avtals- och förhandlingsfrågor

Ett ämne som engagerar många medlemmar, särskilt i avtalstider, är det om individuella löner. Till den här kongressen handlar 17 motioner om att Kommunal bör verka för att avskaffa individuella löner. Förbundsstyrelsen avslår motionerna, med argumentet att undersökningar har visat att medlemmarna vill ha individuella löner.

Hotell- och restaurangfacket har en märkning av arbetsplatser med kollektivavtal som heter Schyssta villkor. En motion handlar om att Kommunal bör införa en liknande. Förbundsstyrelsen tycker att det är en bra idé och rekommenderar att motionen bifalls.

 

Förbundsadministration och verksamhet

Motionerna skrevs innan avslöjandena om en vidlyftig alkoholkultur och dåliga affärer inom Kommunals bolag Lyran konferens. Men en medlem låg steget före och har skrivit en motion om att Kommunal bör införa en striktare alkoholpolicy. Förslagen i motionen är delvis väldigt lika den nya alkoholpolicy som Kommunal fattade beslut om tidigare i vår.

En motion handlar om att Marholmen, hotell- och konferensanläggningen som Lyran driver, ska säljas. Förbundsstyrelsen avslår motionerna med motiveringen att Lyrans verksamhet och Marholmens inriktning ses över av den nya styrelsen och att det vore fel att fatta förhastade beslut innan det är klart.

En motion handlar om att Kommunals partistöd till Socialdemokraterna ska styras av hur det gynnar medlemmarna. Det håller inte förbundsstyrelsen med om, utan skriver i sitt utlåtande att facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna är viktigt och bör ske kontinuerligt.

Vad är en kongress?

Kommunals kongress hålls var tredje år och är förbundets högsta beslutande organ.
Kongressen bestämmer bland annat:
Vilka som ska sitta i förbundsledningen och förbundsstyrelsen.
Om ledamöterna i förbundsstyrelsen ska ges ansvarsfrihet eller inte för verksamheten och ekonomin det gångna året.
Kongressen beslutar om stadgar och målen för verksamheten, vilka frågor som ska prioriteras och på vilket sätt Kommunal ska nå målen.
Utredningar och rapporter i olika frågor ska godkännas av kongressen. Ofta sker förändringar i texter och skrivningar efter debatt mellan kongressombuden. Ibland sker så kallad återremiss där förbundet får i uppdrag att göra om hela rapporten.
Alla de senaste kongresserna har hållit på Folkets Hus i Stockholm.

Vilka fattar beslut?

Kongressen har 188 ombud, tanken är att dessa ombud ska representera hela Kommunal.
De 13 avdelningarna utser sina kongressombud på sina så kallade representantskap, ofta utses personer med fackliga uppdrag på sektions- och/eller avdelningsnivå. Hur många ombud varje avdelning har avgörs av antalet medlemmar i avdelningen. Kommunals olika yrkesgrupper ska också helst finnas representerade.
Det är de 188 ombuden samt ledamöterna i förbundsstyrelsen som har rösträtt på kongressen.

Hur kan du som enskild medlem påverka vad som beslutas på kongressen?

Du kan vara med och påverka vem du tycker ska vara kongressombud.
Du kan kontakta ditt/dina kongressombud för att berätta vad du anser i en viss fråga. En lista över vilka som är ombud finns på kommunal.se.
Alla medlemmar kan själva eller tillsammans med andra medlemmar skriva motioner (förslag) till kongressen. Det måste ske i god tid innan kongressen. Alla motioner ska vara inne senast ett halvår före kongressen. Alla motioner behandlas på både sektions-, avdelnings- och förbundsnivå. På själva kongressen besvaras varje motion, antingen med bifall, avslag eller att motionen är besvarad, vilket betyder att Kommunal redan arbetar med frågan på ett eller annat sätt.
Vill du ha gehör för en motion du skrivit kan det vara bra att kontakta ett eller flera kongressombud innan kongressen.

Vad händer mellan kongresserna?

Mellan kongresserna hålls i stället förbundsmöte en gång per år. De består av samma kongressombud som vid kongressen. En kongressombudsperiod vara alltså i tre år. Även här har förbundsstyrelsen rösträtt.
Förslag vid förbundsmöte kan endast komma från avdelningarna.
Även förbundsmötet behandlar frågor om ekonomi och ansvarsfrihet för styrelsen.
• Förbundsmötet utser även året innan valberedning till kongressen