En stabil svensk ekonomi och sjunkande arbetslöshet är ekonomiska ljuspunkter men enligt LO:s rapport Ekonomiska utsikter som presenterades i dag väntar också stora utmaningar.

De så kallade PISA-rapporterna har larmat om fallande skolresultat i Sverige sedan år 2000. En ojämn fördelning av kunskaper och färdigheter riskerar att öka gapet mellan gruppen högutbildade och gruppen utan avklarad grundskoleutbildning. Inte minst om inkomstskillnaderna ökar vilket kan bli konsekvensen på längre sikt.

För att minska riskerna för detta framtidsscenario vill LO se en politik som leder till en höjd kunskapsnivå hos de delar av arbetskraften som inte klarar av att möta kraven på dagens arbetsmarknad. Exempelvis behövs särskilda utbildningsinsatser för en stor del  av dem som flyktinginvandrat till Sverige om de ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

En annan utmaning som nämndes var hur så kallade välfärdstjänster ska finansieras framöver i ett Sverige där andelen som i hög utsträckning är beroende av dessa tjänster, nämligen unga och gamla, ökar stadigt. För anställda inom offentlig sektor märks redan att behoven är större än tillgångarna och trycket kommer antagligen öka de närmaste åren.