På uppdrag från Arbetsmiljöverket har en forskargrupp sammanställt befintlig forskning om kvinnors och mäns arbetsvillkor.

– Det är viktigt att uppmärksamma att det inte är ett ”kvinnoproblem”. Det är ett strukturellt problem snarare än könsrelaterat. Kvinnor och män är till exempel verksamma inom olika sektorer på arbetsmarknaden och det är en ojämn fördelning av kvinnor och män på olika hierarkiska nivåer, säger Magnus Sverke, professor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

I rapporten skriver forskarna bland annat att deltidsarbete är vanligare bland kvinnor än bland män. Kvinnor jobbar oftare skift och tillfälliga anställningar är något vanligare bland kvinnor. Det finns flera typer av psykosociala krav som är vanligare bland kvinnor än bland män. Bland dessa krav nämner forskarna bland annat psykologiska krav, emotionella krav, otydliga mål och arbetsrelaterad stress. Sådana krav är vanligast i skola, vård och omsorg.

Det leder till att både män och kvinnor i de yrkena har högre ohälsa än andra.