Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö är ett förtydligande av sådant som redan omfattas av arbetsmiljölagen och krav på systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Att det blivit en egen föreskrift beror på att den psykiska ohälsan ökar. 

– Den är ett viktigt stöd eftersom den har en tydlig förebyggande ansats för friska arbetsplatser, säger Christina Jonsson, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Enligt föreskriften måste arbetsgivaren se till att de anställda inte får en ohälsosam arbetsbelastning, att det finns rutiner för att hantera kränkande särbehandling och att arbetstiderna inte leder till ohälsa. Det nämns flera exempel på arbetstider som kan leda till ohälsa: skift- och nattarbete, delade turer, långa pass och mycket övertid.

Det gäller inget förbud mot dessa typer av arbetstider, men det ställs krav på arbetsgivaren.

– Det krävs att arbetsgivaren ser över vad det får för konsekvenser att ha exempelvis delade turer. Man måste jobba med frågorna så att det blir bättre ur hälsosynpunkt.

– Det de här reglerna säger är att när man har sådana arbetstider så är det viktigt att se vad får det för konsekvenser för arbetsmiljön och vad kan vi göra åt det, kan vi göra så att vi inte har delade turer? I den mån man kan det är det jättebra. Men måste man ha det kvar får man göra så att inte konsekvenserna blir ohälsosamma, man måste få tid till återhämtning.

Föreskriften ställer också krav på att arbetsgivaren har kunskaper om hur man förebygger kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning.

– Behöver man utbildning så kan det till exempel vara företagshälsovården, det är en utmärkt första resurs. Det är också bra om arbetsledare och skyddsombud har samma kunskaper.

Om arbetsgivare inte följer föreskriften finns inga sanktionsavgifter. Däremot kan man få viten (böter) om Arbetsmiljöverket kräver åtgärder som arbetsgivaren sedan inte förverkligar.

– Vi kommer att ha denna föreskrift i vår inspektionsverksamhet. Det blir tydligt för oss vad vi ska titta på. Ser vi brister så kommer vi ställa krav på åtgärder.

Föreskriften nämner också exempel på hur ohälsosam arbetsbelastning kan förebyggas:

Minska arbetsmängd

Ändra prioriteringsordning

Variera arbetsuppgifterna

Ge möjligheter till återhämtning

Tillämpa andra arbetssätt

Öka bemanning