Med bestörtning, sorg och vrede har vi följt rapporterna de senaste veckorna om vad som händer i vårt fackförbund Kommunal. Hur vi bedriver lyxkrogar, tar fram vinmärken, åker på bjudresor och hur förtroendevalda i vår ledning har utnyttjat sina positioner för egen vinning. 

Det är inte försvarbart att våra företrädare har villkor som är långt ifrån och totalt främmande våra medlemmars vardag. Löner för våra förtroendevalda borde stå i proportion till medlemmarnas inkomster, arvoden för externa uppdrag kopplade till förtroendeuppdrag bör avräknas från lönen. 

Vi kan inte acceptera att vi har fackliga företrädare som lever som direktörer. Det som förekommit inom Kommunal känns helt väsensskilt och som ett hån mot oss medlemmar och förtroendevalda på golvet och de värden vår fackförening ska representera. 
Vi tar dagligen fajten på våra arbetsplatser, där förtäringen på sin höjd består av kaffe och en ostfralla. Långt ifrån champagne och ostron. 

Det borde vara självklart att de som suttit i förbundsledningen omedelbart ställer sina platser till förfogande och avgår från sina förtroendeuppdrag i Kommunal då dessa personer totalt förbrukat sitt förtroende. 
 


Kommunal ska inte ägna sig åt näringsverksamhet, som till exempel lyxkrogar (som nu är avvecklad), som är helt frånkopplat den verksamhet vi ska bedriva. Likaså borde inte våra medel investeras i spekulativa intressen som går emot vår värdegrund och vi vill att det tas fram nya riktlinjer för hur förbundets ekonomiska medel ska placeras i framtiden. 
 


Likaså vill vi att riktlinjer och policys kring representation, resor och alkohol ska respekteras och vara lika på alla nivåer i förbundet. 
Utlandsresor och andra kostsamma aktiviteter ska ställas under medlemmarnas inflytande på årsmöten och representantskap. Sådana eventuella aktiviteter ska ha tydliga mål, syfte och med återrapportering till medlemmarna. 
 


Vi kräver en ordentlig och transparent utredning, gjord av representanter som medlemmarna har förtroende för. Samt en handlingsplan för att öka medlemmarnas demokratiska inflytande på alla nivåer i organisationen. 
 


Vi vill till sist uppmana alla våra kamrater på arbetsplatserna att gå in i facket – inte ur. Det är vi tillsammans som ska forma vår fackförening, det är vi tillsammans som ska ta fajten i årets avtalsrörelse. 
Makt är inte något som en eller några tar, utan vad vi andra lämnar ifrån oss. Nu tar vi fajten! 
 
 


 

Antaget av Kommunal Sektion Gullmarsplans årsmöte 11 februari 2016

Fotnot: Sektionen har ungefär 7500 medlemmar i dagsläget.