FN-organet ILO:s konvention 94 säger att offentliga myndigheter som upphandlar måste garantera att berörd personal får löner och anställningsvillkor enligt lag eller kollektivavtal i det område där arbetet ska utföras.

Frågan om Sverige ska anta denna konvention har diskuterats i flera år. Motståndarna menar att konventionen strider mot EU-rätten.

Regeringen gav Niklas Bruun i uppdrag att utreda om det är lämpligt och möjligt för Sverige att anta konventionen.

Detta uppdrag blev en del i utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal som till största delen presenterades i september förra året. I dag kom då den avslutande delen om ILO 94.

Niklas Bruun föreslår att Sverige antar konventionen. Han ser det som en tydlig signal om att Sverige står upp för schysta villkor vid upphandling.

Men Niklas Bruun menar att detta inte ökar utrymmet för att ställa arbetsrättsliga krav vid upphandling. EU-rätten begränsar denna möjlighet. EU:s utstationeringsdirektiv tillåter endast krav om minimilön enligt lag eller avtal, samt minimiregler kring arbetstider, semester och andra ledigheter.

Dessutom får dessa krav bara ställas om det anses rimligt i förhållande till vad som ska upphandlas och att kraven inte diskriminerar något företag inom som vill vara med och konkurrera i upphandlingen.

Niklas Bruun föreslår att även krav om arbetsskadeförsäkring ska få ställas och att detta skrivs in i den svenska utstationeringslagen, Lex Laval.

Han menar att det som är möjligt att kräva enligt ILO 94 med hänsyn till EU-rätten redan täcks in i det förslag till nya upphandlingsregler som han föreslog i höstas. Skillnaden enligt ILO 94 skulle bli att upphandlande myndigheter är tvingade att ställa dessa krav i alla upphandlingar där detta är möjligt.

Eftersom EU i vissa fall har exklusiv befogenhet att ingå internationella avtal för Sverige och andra EU-länder menar Niklas Bruun att kommissionen måste godkänna ett antagande av ILO 94.

Han föreslår därför att regeringen tar kontakt med kommissionen för att diskutera möjligheten för Sverige att få anta denna konvention mot social dumping.