För första gången på 15 år ska arbetsskadeförsäkringen ses över.

I dag står kvinnor för cirka två tredjedelar av sjukfrånvaron. Men bara två av tio kvinnor får sina arbetsskador godkända, medan fyra av tio män får sina arbetsskador godkända.

En förklaring sägs vara bristen på forskning om kvinnors arbetsmiljöer. Därför vill regeringen att utredningen kommer med förslag på hur denna forskning ska stärkas.

Utredningen ska också analysera varför antalet ansökningar om livränta sjunker. Den ska även komma med förslag på ändrade eller tydligare regler när det till exempel gäller rehabilitering, indexering av arbetsskadelivräntan och arbetsskada till följd av smitta samt arbetsskada vid mobbning.

Senast den 31 mars 2017 ska utredningen presentera sina förslag. Ansvarig utredare blir Ingrid Petersson, idag generaldirektör för forskningsrådet FORMAS.