SVAR: Arbetsgivaren ska bedöma risker, åtgärda brister och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs. Då krävs det rutiner för hur tillbud ska uppmärksammas och rapporteras, eftersom tillbud visar var det kan finnas risker.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljöarbetet, men arbetsgivare och arbetstag­are ska samarbeta när det gäller att rapportera och undersöka tillbuden. Det blir då lättare att vidta åtgärder innan något händer. Tillbudsanmälan enligt arbetsmiljölagen görs när en händelse hade kunnat leda till personskada eller olycka.  Samtliga medarbetare är ansvar­iga för att rapportera in avvikande händelser, som är allt som inte stämmer med normal rutin och förväntad vård och omsorg. En avvikelse kan exempelvis röra patient­ers vård och behandling eller arbetsmiljön.

Att inte kunna genomföra beslutade insatser för en vårdtagare för att det finns för lite personal är en avvikelse som ska rapporteras, eftersom det så klart stressar arbetstagarna.  Samtidigt har arbetsgiv­aren arbetsledningsrätten, ska ta ansvar och prioritera arbetsuppgifter. Arbetsgiv­arna har själva beslutat om vilken bemanning som krävs, vilket hänger ihop med arbetsuppgifterna som ska utföras.

Jag tycker att du/ni genast ska kontakta ert lokala fack och skyddsombud för att få hjälp med nödvändiga åtgärd­er på arbetsplatsen.

Ann Georgsson,
ombudsman på Kommunal