SVAR: Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. I detta ansvar ingår att motverka och förebygga olika typer av kränkande särbehandling och mobbning, vilket framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Där står bland annat att alla problem på arbetsstället bör behandlas snabbt, relevant och med respekt. Lösningar på problemet bör bland annat sökas genom samtal.

Om det framförs kritik mot en arbetstagare bör denna arbetstagare få ta del av kritiken och ges möjlighet att sakligt bemöta den. Enligt Arbetsmiljöverket är det viktigt att inta en objektiv och positiv problemlösande hållning till de framlagda problemen, att lyssna på alla berörda och att stödja den svagaste parten. En chef som vidtar åtgärder mot en arbetstagare utan att ha gett denna arbetstagare möjlighet att yttra sig agerar i strid med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Din arbetsgivares åtgärd har bestått i att omplacera dig. Omplaceringen har skett mot din vilja och då är det möjligt att arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet. Eftersom du är medlem i Kommunal skulle arbetsgivaren dessutom ha förhandlat med Kommunal innan beslutet om omplacering. Mitt råd är att du vänder dig till ditt lokala fack. Vill du inte vända dig till facket på arbetsplatsen kan du ta kontakt med den avdelning inom Kommunal som du tillhör.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd