Bakgrunden är att EU-kommissionen anser att den svenska lagstiftningen är oförenlig med EU-rätten. Om inte något görs riskerar Sverige därför att dras inför EU-domstolen.

Kort sammanfattat består det nya lagförslaget av två delar:

En ny regel gör att allmän visstidsanställning ska övergå i tillsvidareställning i fler fall än i dag. I dag ska allmän visstid som pågått i mer än två år övergå till fast jobb om det skett inom en femårsperiod. Enligt den nya lagen ska detta också ske om det skett under längre tidsram än fem år, om tidsbegränsade anställningar följt på varandra utan uppehåll eller med mindre än sex månaders mellanrum.

Arbetsgivaren får en ökad informationsskyldighet. Tidsbegränsat anställda ska nu ha rätt att få information om alla anställningar som har betydelse för omvandlingsreglerna. Informationen ska vara skriftlig och lämnas ut inom tre veckor efter att man begärt den.

Lagen föreslås träda i kraft 1 maj 2016.

Tjänstemännens centralorganisation TCO menar att lagen är välkommen:

– Förslaget är onödigt komplicerat, men det innebär ändå en förbättring jämfört med idag. Det är varken rimligt eller förenligt med EU-rätten att anställda kan gå år efter år på visstidsanställningar hos samma arbetsgivare utan att ha rätt till en tillsvidareanställning, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på organisationen.