– Vi tycker att den borde stoppas, vi tycker att det behövs ett omfattande utvecklingsarbete innan yrkeslistan är färdig att användas. Som listan är nu blir det en alldeles för stor osäkerhet i bedömningen, säger Ola Leijon som ansvarat för utredningen.

Sjukskrivna som får sin arbetsförmåga bedömd efter 180 dagar, prövas idag mot en lista med ett 40-tal yrken. Om personen anses ha arbetsförmåga nog att klara av kraven inom något av yrkena kan sjukpenningen dras in. Inspektionen för socialförsäkringen har på uppdrag av regeringen utvärderat den nya metoden och kritiken är hård. Framförallt vänder man sig mot att Försäkringskassans kunskapsunderlag med beskriving av krav i olika arbeten, klumpar ihop olika yrken. Gruppen ”undersköterskor och vårdbiträden med flera” omfattar exempelvis sex olika yrken, men alla har samma arbetsförmågekrav.

– Det blir en alldeles för stor osäkerhet. Det krävs att man studerar de olika yrkena noggrannare och tar reda på hur mycket de skiljer sig åt när det gäller fysisk och psykisk belastning, säger Ola Leijon.

Om bedömningarna har blivit hårdare på grund av den nya yrkeslistan, går inte att säkert svara på.

– Det går inte att avgöra eftersom det finns brister i dokumentationen. Det går inte att se om Försäkringskassan har använt sig av yrkeslistan i sin bedömning.

Indragen av sjukpenning har dock ökat efter att den nya bedömningen av arbetsförmåga infördes 2013. Var femte person som genomgått en utredning efter den nya modellen får sin sjukpenning indragen efter tre månader.

– Försäkringskassan trodde själv att utredningarna skulle leda till att ungefär var tionde person får sin sjukpenning indragen, men det är alltså betydligt mer, säger Ola Leijon.

Samtidigt visar utvärderingen att handläggarna lever upp till kravet att pröva ärendena individuellt. Granskningen visar att så är fallet i de flesta ärenden. De följer alltså inte slaviskt det nya bedömningsverktyget. En sjukskriven som bedömts ha arbetsförmåga nog att klara ett 30-tal olika yrken, beviljades ändå sjukersättning (tidigare förtidspension).

– Yrkeslistan verkar inte vara så styrande som man från fackförbunden och LO/TCO Rättsskydd varit rädda för, säger Ola Leijon.

Det var 2013 som det nya sättet att bedöma arbetsförmåga infördes på försök i ett flertal landsting. Motsvarande två tredjedelar av befolkningen omfattas. Regeringen har ännu inte gett något besked om yrkeslistan ska fortsätta användas.

Så funkar det

Efter 180 dagars sjukskriving prövar Försäkringskassan den sjukskrivnes arbetsförmåga mot ”normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden”. Bedömningen ska inte göras om det finns ”särskilda skäl”, till exempel om personen är väldigt sjuk.

Med den nya metoden kan handläggarna beställa en ny så kallad aktivitetsförmågeutredning, AFU, av en läkare. Läkaren gör en bedömning av personens aktivitetsförmåga för åtta olika förmågor på en skala från 0-4, där fyra är en mycket stor eller total begränsning av aktivitetsförmågan. Försäkringskassan gör sedan utifrån läkarutlåtandet en bedöming av om personen har arbetsförmåga nog att arbeta i något av 40 olika yrken efter en lista som tagits fram med olika krav som yrkena ställer.