SVAR: Sedan två år tillbaka har du haft ett antal vikariat hos kommunen. Jag förstår det som att du sökt ett antal tillsvidareanställningar på kommunen, men endast blivit erbjuden nya vikariat på en månad åt gången. Du har en sammanlagd anställningstid på 600 dagar hos kommunen och närmar dig därmed gränsen för omvandlingsregeln i las, lagen om anställningsskydd. Enligt denna ska du automatiskt få en tillsvidareanställning om du varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Det finns också en omvandlingsregel i kollektivavtalet som anger sammanlagt tre år inom en femårsperiod om arbetsgivaren ”mixar” vikariat och allmänna visstidsanställningar. Du har också upparbetat företrädesrätt till återanställning.

Kan arbetsgivaren inte ge dig fortsatt anställning efter vikariatet är denne skyldig att senast en månad innan det löper ut, ge dig besked om det. Eftersom dina vikariat löpt på en månad har arbetsgivaren varit skyldig att ge dig sådant besked redan vid vikariatens början. Enligt las gäller företrädesrätten från det att arbetstagaren fått ett sådant besked eller borde ha fått ett sådant besked och till dess att nio månader gått från det att anställningen upphört.

Du har alltså haft företrädesrätt till återanställning under hela dina månadslånga vikariat. Om kommunen beslutat tillsvidareanställa någon utan företrädesrätt eller med kortare anställningstid än du, kan det vara fråga om brott mot företrädesrätten till återanställning. Ditt lokala fack kan hjälpa dig reda ut detta.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd, expert på lagar, avtal och arbetsrätt