Visstidsanställda har oftare bristande kontakt med facken, och känner inte till vilka rättigheter de har och vilka avtalsvillkor som gäller. Inte sällan avstår man från vissa ersättningar, exempelvis korrekt OB, för att man inte känner till vad man har rätt till. Detsamma gäller sjukersättning, arbetstidsförläggning och mycket annat.

Effekten av att vi har svårt att bistå visstidsanställda är avtalsdumpning. Med en allt större andel av arbetskraften som (ofrivilligt) accepterar villkor under avtalens nivå riskerar vi villkorsdumpning för hela kollektivet.

Uppfattningen att medlemmar som har en allmän visstidsanställning är skyddslösa är utbredd, både bland medlemmar och förtroendevalda. Inte alla sektioner arbetar aktivt med de medel som faktiskt står till buds, vilket gör att många medlemmar med visstidsanställningar upplever att de får ett bristande stöd från sin lokala fackliga organisation. Organisationsgraden är bland annat därför lägre bland visstidsanställda. Generellt är upplevelsen bristande mervärde av ett medlemskap.

Möjligheten för visstidsanställda att själva aktivera sig i fackligt arbete är avsevärt mindre än för tillsvidareanställda. Enligt en undersökning som Kommunalarbetaren genomfört under 2015, är mindre än en procent av förtroendevalda i sektionsstyrelser visstidsanställda. Detta innebär ett stort demokratiskt underskott, samt att den demokratiska makten inom Kommunal har bristande kontakt med förstahandsinformatörer avseende verkligheten för denna växande grupp. Vi ser därför att riktlinjer till valberedningar måste uppdateras i enlighet med detta. Visstidsanställda måste ha samma möjligheter att verka för det kollektiva bästa som övriga medlemmar.

Vår inställning är att allmän visstidsanställning ska avskaffas, och att objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar måste finnas. Dock måste vi medan allmän visstid är en realitet aktivt arbeta med frågan. Våra förtroendevalda måste återspegla den verklighet som existerar för en mycket stor grupp av vårt medlemsunderlag, och behöver medvetandegöras om frågans vikt för kollektivet som helhet.

Därför har vi motionerat till kongressen om regelbundna utbildningsdagar för visstidsanställda, både medlemmar och presumtiva medlemmar. Det behövs också motsvarande utbildningar för förtroendevalda, för att bättre kunna stötta visstidsanställda.

Feline Flodin, Johan Engman, Khurshid Chowdhury, Alexander Mood, Robert Mjörnberg, Ifrah-Degmo Mohamed, Kommunalvänstern