Före försöket var halterna av varje ämne i urinen visserligen under det gränsvärde där de anses bli skadliga – men gränsvärdena är satta efter ett ämne i taget, och tar inte hänsyn till effekten av att ha flera olika ämnen i kroppen.

Undersökningen gjordes av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Coop.