ILO (International Labour Organization) är FN:s organ för sysselsättning och arbetslivsfrågor. Historiskt har utvecklingen gått mot att fler och fler arbetare i världen blir lönearbetare, men i ILOs senaste rapport är det tydligt att den utvecklingen har stannat av. Idag är det bara 20 procent av de som arbetar i Afrika söder om Sahara och Sydasien som får lön för sitt arbete. Det kan kanske hänga samman med att arbetslösheten ökar. De arbetslösa i världen i dag är 30 miljoner fler än de var innan krisen 2008.

ILO har också tittat på hur många av de anställda som arbetar heltid. Det visar sig att de är få, färre än 40 procent av de som har lön för sitt arbete jobbar heltid. Resten jobbar antingen deltid eller har tillfälliga anställningar.

I rapporten pekar ILO på några länder där utvecklingen gått mot en bättre arbetsmarknad och jämlikare samhällen. I Brasilien har flera reformer på arbetsmarknaden och socialareformer gjort att ojämlikheten i samhället minskat och i Sydafrika (som fortfarande är ett av världens mest ojämlika länder) har man vänt trenden genom att bland annat satsa på försörjningsstöd för de fattigaste familjerna. När det handlar om arbetslöshet pekar man på Nederländerna där man bland annat sagt upp arbetare på deltid samtidigt som arbetsgivarna gått med på att betala utbildning under den tid som man inte arbetat. Det har lett till att många fått jobb i nya branscher.