Svenskt Näringslivs brev innehåller nya argument till varför projektet Vita jobb ska stoppas av Konkurrensverket.

Arbetsgivarorganisationen hänvisar till EU–rättens grundläggande frihet för företag att fritt vara verksam i EU:s alla medlemsländer. Varje åtgärd som förbjuder, försvårar eller gör det mindre attraktivt för företagen att utnyttja denna frihet strider mot EU–rätten.

Svenskt Näringsliv menar att Vita jobb gör det mindre attraktivt för svenska och utländska företag att lämna in anbud när Malmö stad upphandlar.

Detta eftersom företagen inte vill att fackliga företrädare ska få rätt att granska bokföring, personallistor och annat för att kontrollera att skatter betalas in och att kollektivavtalen följs.

Dessutom anser Svenskt Näringsliv att kontrollerna av utländska företag i praktiken blir omöjliga att utföra på grund av språksvårigheter och bristande kunskaper om lagstiftningen i dessa företags hemländer.

Svenskt Näringsliv påpekar också att svenska börsföretag är förhindrade enligt lag att låta sig kontrolleras av fackliga företrädare i projektet Vita jobb.

Detta eftersom företagens bokföring kan innehålla uppgifter som kan påverka aktiekursen och som företagen därför enligt lagen inte får sprida innan uppgifterna ska bli kända för alla.

Svenskt Näringsliv gillar inte att fackliga ombudsmän på uppdrag av Malmö stad får kontrollera att entreprenörerna följer kontraktsvillkoren i upphandlingen när det gäller skatter och personalens villkor.

Därför anmälde arbetsgivareorganisationen Vita jobb till statliga Konkurrensverket i hopp om att kunna stoppa projektet.

Malmö stad svarade Konkurrensverket att Vita jobb alls inte strider mot lagen och att staden har rätt att kontrollera att entreprenörerna följer kraven i upphandlingskontrakten.

Malmö stad säger att de fackliga företrädarna behövs i projektet därför att de kan kollektivavtalen bäst samt att Svenskt Näringsliv tackat nej till att också utse kontrollanter i projektet.

Dessutom säger Malmö stad i sitt svar att de fackliga företrädarna gör kontrollerna under tystnadsplikt, att de inte får kontrollera företag som de sedan kan komma att förhandla emot.