Det var för Expressen som Erica Wallberg berättade om en oorganiserad och stressig arbetsplats där hon skulle vara på tre ställen samtidigt och knappt hann äta lunch. Efteråt blev hon inkallad till cheferna som klar gjorde att man inte vände sig till media i första hand. Erica Wallberg har väntat nästan två år på JO:s beslut.

– Det är en upprättelse. Vi måste få veta att det är OK att man använder sina grundlagsskyddade rättigheter. Det är en farlig utveckling om man inte vågar säga ifrån på arbetsplatserna, säger Erica Wallberg.

JO, justitieombudsmannen, anser att chefens agerande står i strid med tryckfrihetsförordningens repressalieförbud. Enligt det får inte arbetsgivaren bestraffa en anställd som använt sin meddelarfrihet och talat med media. En arbetsgivare som bryter mot förbundet kan dömas till högst ett års fängelse.

I det här fallet lades förundersökningen ner. Men JO anser att chefen förtjänar kritik. Skälet är att chefen uttryckt ett tydligt missnöje med att Erica Wallberg använde sin grundlagsskyddade meddelarfrihet. Chefens agerande strider mot repressalieförbudet.

JO ser allvarligt på det inträffade eftersom chefens sätt att uttrycka sig kan leda till att anställda avstår från att vända sig till medierna av rädsla för missnöje från ledningens sida.

”En sådan utveckling motverkar en fri och öppen debatt som är en grundläggande förutsättning för ett demokratiskt samhälle.”, skriver JO.

För Erica Wallberg är JO:s beslut en lättnad.

– Jag är glad över att systemet fungerar. Man måste kunna säga ifrån när det inte är som det ska. Jag tycker att fler ska gå ut i media och säga ifrån, stå upp för yttrandefrihet och meddelarfrihet, säger hon som valt att inte längre arbeta i vården.

Tove Eriksson som är verksamhetschef för vård och omsorg i Österåker förstår JO:s kritik.

– Jag instämmer i kritiken, det chefen sa var inte lämpligt.

Efter händelsen satsade kommunen på information om meddelarfrihet till både chefer och medarbetare. Nu finns också en gemensam värdegrund och riktlinjer för bemötande inom vård och omsorg.

På vilket sätt främjar det meddelarfriheten?

– Det handlar om att i alla lägen och alla situationer bemöta människor med respekt.

Tove Eriksson anser att den kritik som Erica Wallberg framförde var berättigad:

– Hon upplevde att den var väldigt rörig och det hade hon väldigt rätt i. Det har vi tagit fasta på och jobbat med de här frågorna.

Tove Eriksson framhåller att det i dag finns en mer genomarbetad introduktion för sommarvikarier, att kommunen infört ett närmare ledarskap, förenklat avvikelsehanteringen, ett nytt system för schemaläggning som ger medarbetarna bättre tillgång till information om kunden.

Men enligt Kommunals skyddsombud Berit Björn finns stressen kvar i hemtjänsten.

– Lite av förändringarna har gjort det bättre, men förflyttningstiden är inte tillräcklig, ibland är informationen om kunderna och deras behov bristfällig, säger Berit Björn.

Hon berättar om att det funnits konflikter de senaste åren, om chefsbyten som skapat osäkerhet och ett lokalbyte som lett till att gruppen känner sig undanskuffad.

– Arbetsmiljön går upp och ner, man får aldrig någon lugn och ro i arbetet och det är sällan som det görs några utvärderingar, säger Berit Björn.